Search form

Mateo 11:7

7Quia na jnda̱ tyꞌelcweeꞌ naⁿꞌñeeⁿ, to̱ꞌ Jesús na matseineiiⁿ nda̱a̱ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nacañomꞌm cantyja ꞌnaaⁿꞌ Juan. Tsoom:

—¿Chiuu waa na saacantyꞌiaꞌyoꞌ na saꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ Juan jo ndoꞌ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom? ¿Aa ntyꞌiaꞌyoꞌ na jom tsꞌaⁿ na we waa na matseineiⁿ chaꞌcwijom cwii tsmaaⁿ na maleiñꞌoomñe jndye? Ntyjii nchii joꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index