Search form

Mateo 12

Tyꞌiooꞌndyena xuꞌlqueeⁿ xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ

(Mr. 2:23-28; Lc. 6:1-5)

1Luaa tuii cwii xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ. Mawinom Jesús yuu waa ntjom lqueeⁿ trigo. Ndoꞌ jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê na ñeꞌjndo̱o̱ꞌâ, to̱o̱ꞌâ tyotyja̱a̱yâ xuꞌlqueeⁿ. Tyotyꞌueendyô̱, tyotquia̱a̱yâ joonaꞌ. 2Ndoꞌ nnꞌaⁿ fariseos quia na ntyꞌiaana na luaaꞌ cwilꞌaayâ, jluena nnom Jesús:

—Queⁿꞌ cwenta, nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyuꞌ cwilꞌana yuu na ticatyꞌiomnaꞌ xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ.

3Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—ꞌO, ¿aa tyoolaꞌnaⁿꞌyoꞌ ñꞌoom chiuu sꞌaa David ñequio nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê na ñeꞌjndoꞌna? Sa̱a̱ tyoolancjooꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 4Ee tjaqueⁿꞌeⁿ watsꞌom cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tcaaⁿ ntyooꞌ nnom tyee. Tcwaaⁿꞌaⁿ joonaꞌ ndoꞌ mati tquiaaⁿ na tcwaꞌ nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ ntyooꞌñeeⁿ na jnda̱ tqueⁿ nnꞌaⁿ joonaꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ticwanaaⁿ na nlcwaꞌ meiⁿnquia tsꞌaⁿ. Macanda̱ nquiee ntyee wanaaⁿ na nlcwaꞌna. 5Ndoꞌ cwaaⁿti jnda̱ jlaꞌnaⁿꞌyoꞌ naquiiꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés na matsonaꞌ na nquiee ntyee jndye tsꞌiaaⁿ cwilꞌana naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ na cwindyeꞌntjomna juu xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya. Sa̱a̱ tjaa jnaaⁿna na ljoꞌ cwilꞌana. 6Jeꞌ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, ljoo jnda̱ tyja̱caño̱o̱ⁿya naquiiꞌ ntaaⁿꞌyoꞌ na tꞌmaⁿti cwiluiindyo̱ nchiiti juu watsꞌom tꞌmaⁿ na jeeⁿ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ. 7ꞌO tyoolaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ ñeꞌcatso ñꞌoomwaa na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom: “Ja cajndati ntyjii na nncꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaꞌyoꞌ nchiiti na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ quiooꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ ja.” Xeⁿ jlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoomwaaꞌ tixoqueⁿꞌyoꞌ xjeⁿ nnꞌaⁿ na tjaa jnaaⁿ. 8Ncꞌe na luaaꞌ waa, ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee waa na matseixmaⁿya na nntsjo̱o̱ ljoꞌ calꞌa nnꞌaⁿ xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya.

Seinꞌmaⁿ Jesús tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ tsꞌo̱

(Mr. 3:1-6; Lc. 6:6-11)

9Jnda̱ chii jluiꞌ Jesús joꞌ joꞌ. Tjaaⁿ, tjaqueⁿꞌeⁿ watsꞌom ꞌnaaⁿna. 10Ndoꞌ joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na ntjeiⁿ tsꞌo̱. Ndoꞌ nnꞌaⁿ fariseos na mꞌaⁿ watsꞌomꞌñeeⁿ jeeⁿ tyolꞌueendyena chiuu nlꞌayoona na nñeꞌquiana cwenta Jesús. Taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—Juu xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya ¿aa matyꞌiomnaꞌ na nntseinꞌmaⁿ tsꞌaⁿ tsꞌaⁿwiiꞌ, oo aa tisꞌa?

11Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom:

—Calaꞌtiuuꞌyoꞌ, xeⁿ mꞌaaⁿ cwiindyoꞌ ꞌo na mꞌaaⁿ catsmaⁿ tsmeiⁿꞌ, ndoꞌ xeⁿ nncjuꞌnaꞌ juuyoꞌ tsꞌom tsueꞌtsjoom, ¿aa nchii nntseityuaꞌ na wjaꞌcwjiꞌ juuyoꞌ meiiⁿ juu xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ? 12Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom jndati ntyjeeⁿ cwii tsꞌaⁿ nchiiti cweꞌ catsmaⁿ. Joꞌ chii matyꞌiomnaꞌ na cateijndeii tsꞌaⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ nawiꞌ na matjom, meiiⁿ juu xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ.

13Quia joꞌ tsoom nnom tsꞌaⁿwiiꞌ:

—Catseiliuuꞌ tsꞌo̱ꞌ.

Mana seiliuu tsꞌo̱. Mañoomꞌ tcoꞌyanaꞌ chaꞌxjeⁿ cwiicheⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ. 14Ndoꞌ fariseosꞌñeeⁿ jluiꞌna. Jlaꞌtjomndyena, to̱ꞌna tyoꞌmaⁿna chiuu nlꞌayoona na nlaꞌcueeꞌna Jesús.

Ñꞌoom na tyoñequiaa Isaías cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús

15Sa̱a̱ seiꞌno̱ⁿꞌ Jesús na luaaꞌ ñecalꞌana ñꞌeⁿñê. Joꞌ chii jlueeⁿꞌeⁿ joꞌ joꞌ ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ tyꞌentyjo̱na naxeeⁿꞌeⁿ. Seinꞌmaaⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿwii. 16Ndoꞌ tqueⁿtyeeⁿ ñꞌoom nda̱a̱na na ticatꞌoomna ñꞌoom ꞌñeeⁿ cwiluiiñê. 17Ndoꞌ na luaaꞌ tsoom, seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na seiljeii profeta Isaías, na matsonaꞌ:

18Luaa tsꞌaⁿ na jnda̱ tjeiiꞌndyo̱ cwentaya na cwiluiiñê na mandiꞌntjoom no̱o̱ⁿ.

Jnda ntyjiiya jom ndoꞌ jeeⁿ neiⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.

Nñequiaya Espíritu Santo na juu nncꞌoomñe ñꞌeⁿñê.

Ndoꞌ nñequiaaⁿ ñꞌoomya chiuu waa na matyꞌiomyanaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nchii judíos.

19Jom xocatseintjaꞌñê, meiⁿ xocatseijndeiiꞌ ꞌñom. Ndoꞌ xocaljeiꞌ jom tsꞌom nataa na macwjaaꞌñê tiaꞌ nnꞌaⁿ.

20Xocoꞌweeⁿꞌeⁿ tsꞌaⁿ na tityeⁿ matseiyuꞌ na juu matseijomnaꞌ chaꞌna tsmaaⁿ na jnda̱ tomndyaa.

Ee jom jaateijndeiityeeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ.

Meiⁿ xotseicanduuꞌñꞌeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na tixuee naquiiꞌ tsꞌom na juu matseijomnaꞌ chaꞌna chom canti na ncuencue canduuꞌ.

Ee jom nñequiaatyeeⁿ naxuee naquiiꞌ tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ.

Joꞌ chii nntsꞌaaⁿ na nnaⁿjndeii cantyja na matyꞌiomyanaꞌ naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ.

21Ndoꞌ nnꞌaⁿ na nchii judíos nlaꞌcantyjaaꞌ nꞌomna jom.

Cwilueyoona na Jesús tsaⁿjndiitquiee matseixmaaⁿ

(Mr. 3:19-30; Lc. 11:14-23; 12:10)

22Tquioñꞌomna cwii tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ Jesús na jnda̱ tuo̱ naⁿjndii naquiiꞌ tsꞌom. Tsaⁿꞌñeeⁿ nchjaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ tileicatseineiiⁿ lꞌa naⁿjndiiꞌñeeⁿ. Seinꞌmaⁿ Jesús jom. Quia joꞌ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na matseineiiⁿ ndoꞌ teitquiooꞌnnaaⁿꞌaⁿ. 23Ntoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na ntyꞌiaa na luaaꞌ tuii, jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna. Jluena:

—¿Aa ntsꞌaacheⁿnaꞌ na tsaⁿmꞌaaⁿꞌ cwiluiiñê nquii na meindo̱o̱ꞌa na nluiiñe tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooꞌ?

24Ndoꞌ nnꞌaⁿ fariseos, quia jndyena ñꞌoomwaaꞌ, tyoluena:

—Tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ matseixmaaⁿ najndeii Beelzebú nquii tsaⁿjndiitquiee. Joꞌ chii cwicanda̱a̱ macwjeeⁿꞌeⁿ naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ.

25Seiꞌno̱ⁿꞌ Jesús ñꞌoom na tyomꞌaaⁿꞌ nꞌomna. Tsoom nda̱a̱na:

—Xeⁿ mꞌaaⁿ cwii gobiernom na cwito̱ⁿꞌndye nnꞌaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ, ntꞌom cwiꞌoo nacjoomꞌm ndoꞌ ntꞌom cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, ndoꞌ na luaaꞌ waa xocaljooꞌñetyeeⁿ tsꞌiaaⁿ. Ndoꞌ chaꞌna nnꞌaⁿ na ñecwii tsjoom oo nnꞌaⁿ na ñeꞌcwii wꞌaa, xeⁿ cwilaꞌntjaꞌndyena, maxjeⁿ nnto̱ⁿꞌndyena. Ndoꞌ na ljoꞌ cwilaꞌtyuiiꞌndye cheⁿnquieena. 26Ee xeⁿ na mayuuꞌ chaꞌna cwinduꞌyoꞌ na nquii tsaⁿjndiitquiee macwjeeⁿꞌeⁿ ntyje naⁿjndiiñê naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, quia joꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na matseityuiiꞌñe cheⁿnqueⁿ. ¿Chiuu nntsꞌaayom na nljotyeⁿ cantyja najneiⁿ na matsa̱ꞌntjoom? 27ꞌO cwinduꞌyoꞌ na ja cweꞌ cantyja najndeii Beelzebú joꞌ na macwjiiꞌa naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Xeⁿ na mayuuꞌ na ljoꞌ, quia joꞌ mati ncꞌiaaꞌyoꞌ, ñequio najndeii jom cwitjeiiꞌna naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ ncꞌe na tiyuuꞌ na ljoꞌ, cantyja na cwilꞌa nquieena cwiluiꞌyuuꞌ na tixcwe cwitjeiꞌyoꞌ cwenta. 28Sa̱a̱ ncꞌe ja ñequio najndeii Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ na macwjiiꞌa naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, joꞌ chii maꞌmo̱ⁿnaꞌ juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, jnda̱ tyjeeꞌcañoomnaꞌ ꞌo.

29’Cwii tsaⁿcanchꞌue xonda̱a̱ nncjaaqueⁿꞌeⁿ waaꞌ tsꞌaⁿ na waa najndeii na nncwjeeⁿꞌeⁿ ꞌnaaⁿꞌ. Sa̱a̱ xeⁿ nntseityeⁿjñeeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ quia joꞌ nnda̱a̱ na nncwjiꞌñꞌeeⁿ ꞌnaaⁿꞌ.

30’ꞌÑeeⁿ juu na ticꞌoomñe cantyja ꞌnaⁿya, maxjeⁿ mꞌaaⁿ nacjoya. Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu na ticatseitjom nnꞌaⁿ ñꞌeⁿndyo̱, jom machꞌeeⁿ na matseilcweꞌnaꞌ nnꞌaⁿ na ticalaꞌyuꞌna ñꞌeⁿndyo̱.

31’Joꞌ chii matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntseitꞌmaⁿ tsꞌoom chaꞌtso jnaⁿ na cwilaꞌxmaⁿ nnꞌaⁿ ñequio chaꞌtso ñꞌomntjeiⁿ na cwiluena. Sa̱a̱ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseineiⁿ ñꞌoom wiꞌ nacjooꞌ Espíritu Santo, tsaⁿꞌñeeⁿ xocatseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 32Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseineiⁿ ñꞌoom wiꞌ nacjo ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, nnda̱a̱ nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matsoyuu na cwiluii tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿya cweꞌ cantyja najndeii tsaⁿjndii, tsaⁿꞌñeeⁿ matseineiⁿ ñꞌoom wiꞌ nacjooꞌ Espíritu Santo. Ndoꞌ na ljoꞌ tijoom nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ, meiiⁿ tiempomeiiⁿcheⁿ ndoꞌ meiiⁿ ncuee na jnda̱ ntycwii tsjoomnancue.

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ta̱a̱ꞌ tsꞌoom

(Lc. 6:43-45)

33’Quia joꞌ seineiⁿ Jesús cwii ñꞌoom tjañoomꞌ na macaⁿnaꞌ na catjeiiꞌna cwenta cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Seijoomꞌñe nqueⁿ chaꞌcwijom cwii tsꞌoom na ya ta̱a̱ꞌnaꞌ. Tsoom:

—Xeⁿ cwintyꞌiaꞌyoꞌ na ya ta̱ na ntyja cwii tsꞌoom, cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na mati nquii tsꞌoom cwiluiiñenaꞌ tsꞌoom na ya. Ndoꞌ xeⁿ cwintyꞌiaꞌyoꞌ na tisꞌa ta̱ na ntyja cwii tsꞌoom, cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na mati tisꞌa tsꞌoomꞌñeeⁿ. Ee cantyja chiuu waa ta̱ na machꞌee cwii cwii tsꞌoom joꞌ nntaꞌjnaⁿꞌyoꞌ cwaaⁿ tsꞌoom na ya ndoꞌ cwaaⁿ tsꞌoom na tisꞌa. 34Chaꞌna catsuutsja jeeⁿ wjee ndaaꞌndyooyoꞌ, maluaaꞌ matseijomnaꞌ ꞌo. Chiuu nlꞌaꞌyoꞌ na nlaneiⁿꞌyoꞌ ñꞌoom ya ndoꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ tooꞌcheⁿ natia. Ee cantyjati na matseitiuu tsꞌaⁿ naquiiꞌ tsꞌoom, mantyja joꞌ ñꞌoom na cwicaluiꞌ ꞌñom. 35Juu tsꞌaⁿ na ya tsꞌaⁿñe matseineiⁿ ñꞌoom ya ee naquiiꞌ tsꞌoom cwinaⁿ naya na matseitioom. Sa̱a̱ juu tsꞌaⁿ na tia tsꞌaⁿñe matseineiⁿ ñꞌoom tia ee naquiiꞌ tsꞌoom cwinaⁿ natia na matseitioom. 36Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, juu xuee na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, quia joꞌ nñequiana cwenta nnoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii cwii ꞌndyo ñꞌoom na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo na ñejlaꞌneiⁿna. 37Ee cantyjati ñꞌoom na cwilaneiⁿꞌyoꞌ, Tyꞌo̱o̱tsꞌom nncuꞌxeeⁿ ꞌo. Ñꞌoom na ya na cwinduꞌyoꞌ nncwañoomꞌnaꞌ ꞌo. Ndoꞌ ñꞌoom tia na cwinduꞌyoꞌ nntꞌuiityeⁿnaꞌ ꞌo.

Cwitaⁿ nnꞌaⁿ na catsꞌaaⁿ cwii ꞌnaaⁿ

(Mr. 8:12; Lc. 11:29-32)

38Quia joꞌ ntꞌom nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés jluena nnom Jesús:

—Cwa, Maestro, lꞌue nꞌo̱o̱ⁿyâ na mꞌmo̱ⁿꞌ cwii ꞌnaaⁿ na tꞌmaⁿ na nntyꞌiaayâ.

39Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na:

—Nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ jeeⁿ tia nnꞌaⁿndye, jnda̱ ꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joꞌ chii cwitaⁿna ꞌnaaⁿ na tꞌmaⁿti na nntyꞌiaanda̱a̱na cha nntaꞌjnaaⁿꞌna ꞌñeeⁿ cwiluiindyo̱. Sa̱a̱ taxocaꞌmo̱o̱ⁿya. Macanda̱ nntyꞌiaana cwii ꞌnaaⁿ na nntseijomnaꞌ chaꞌna tjom profeta Jonás. 40Ee Jonás tyomꞌaaⁿñê ndyee xuee ndoꞌ ndyee tsjom tsꞌom tsiaaꞌ catscaa tꞌmaaⁿ. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na nntjo̱ⁿ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. Ee ndyee xuee ndoꞌ ndyee tsjom nljooꞌndyo̱ naquiiꞌ tseiꞌtsua. 41Xuee na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, nlcwinndaꞌ nnꞌaⁿ tsjoom Nínive. Mati nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ na quia nncꞌoowje, nntandoꞌnndaꞌna quia ljoꞌ. Ndoꞌ nntꞌuiityeⁿnaꞌ joona cweꞌ cantyja na yati lꞌa nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ. Ee naⁿꞌñeeⁿ ntyja lcweꞌ nꞌomna quia na jndyena ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyoñequiaa Jonás. Ndoꞌ queⁿꞌyoꞌ cwenta, ja jnda̱ tyja̱ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na cwiluiitꞌmaⁿndyo̱tya̱, nchiiti Jonás. 42Ndoꞌ xuee na nntuꞌxeⁿndye nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, mati nlcwinndaꞌ juu yuscu na tyotsa̱ꞌntjom nnꞌaⁿ ndyuaa jo ndoꞌ na macaluiꞌ caxjuu tsꞌoomꞌnaaⁿ. Mati nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ na quia nncwje, nntandoꞌnndaꞌna quia ljoꞌ. Ndoꞌ nntꞌuiityeⁿnaꞌ joona cweꞌ cantyja na xcweeꞌti tsꞌom yuscuꞌñeeⁿ. Ee jom jeeⁿ ndyaꞌ tquia jnaaⁿ, jñoom na ñeꞌcañeeⁿ ñꞌoom ꞌndyoo Salomón, tsꞌaⁿ na jndo̱ꞌti tsꞌom. Ndoꞌ queⁿꞌyoꞌ cwenta, ja jnda̱ tyja̱ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na cwiluiitꞌmaⁿndyo̱tya̱, nchiiti Salomón.

Na quiꞌoolcweeꞌ naⁿjndii naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ

(Lc. 11:24-26)

43’Cwii tsaⁿjndii quia na jnda̱ tjeiꞌnaꞌ jom naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ, cweꞌ manomtoom jo ndoꞌ yuu na tjaa nnꞌaⁿ cꞌom na malꞌueeⁿ yuu na nljooꞌñê. Sa̱a̱ na tîcaljeiiⁿ joꞌ, seitioom naquiiꞌ tsꞌoom, tsoom: 44“Jeꞌ jo̱nlcwa̱ꞌnndaꞌa naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ yuu na tjeiꞌnaꞌ ja.” Ndoꞌ quia na nncueⁿꞌeⁿ joꞌ joꞌ nljeiiⁿ naquiiꞌ tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌcwijom naquiiꞌ wꞌaa na tjaaꞌnaⁿ tsꞌaⁿ candiiꞌ. Sa̱a̱ jnda̱ taa ljuꞌ ndoꞌ jnda̱ teijndaaꞌya. 45Quia joꞌ tjacachoom ntquieeꞌ naⁿjndii na wiꞌndyeti nchiiti jom. Tyꞌequieꞌna naquiiꞌ tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ mana ljooꞌndyetyeⁿna joꞌ joꞌ. Ndoꞌ na jnda̱ we luaaꞌ, manioomti matjom tsaⁿꞌñeeⁿ nchiiti na ñetjomjñeeⁿ. Maluaaꞌ nntjoom nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ na jeeⁿ tia nnꞌaⁿndye.

Jesús tquie ntyjeeⁿ ñꞌeⁿ tsoñeeⁿ

(Mr. 3:31-35; Lc. 8:19-21)

46Ndicwaⁿ matseineiⁿ Jesús nda̱a̱ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ quia na tquieꞌcañom ntyjeeⁿ ñequio tsoñeeⁿ. Ñeꞌcalaꞌneiⁿna ñꞌeⁿñê sa̱a̱ ljooꞌndyena chꞌeⁿ. 47Seicandii cwii tsꞌaⁿ Jesús, tso:

—Aa ndiꞌ Ta, jnda̱ tyjeꞌcañoom tsoꞌndyoꞌ ñꞌeⁿ ndyentyꞌiuꞌ na ñeꞌcalaꞌneiⁿna ñꞌeⁿndyuꞌ.

48Sa̱a̱ jom tꞌo̱o̱ⁿ nnom tsaⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—Candiꞌ nntsjo̱o̱ njomꞌ ꞌñeeⁿ juu cwiluiiñe tsondyo̱ ndoꞌ ꞌñeeⁿ joo cwiluiindye ndyentyjo̱.

49Quia joꞌ seilioom tsꞌo̱o̱ⁿ, tꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, tsoom:

—Naⁿmꞌaⁿ cwiluiindyena tsondyo̱ ñequio ndyentyjo̱. 50Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na machꞌee ljoꞌ na lꞌue tsꞌom Tsotya̱ya na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee, tsaⁿꞌñeeⁿ cwiluiiñe tiꞌtyjo̱ ndoꞌ nomtyjo̱, ndoꞌ tsondyo̱.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index