Search form

Mateo 12:10

10Ndoꞌ joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na ntjeiⁿ tsꞌo̱. Ndoꞌ nnꞌaⁿ fariseos na mꞌaⁿ watsꞌomꞌñeeⁿ jeeⁿ tyolꞌueendyena chiuu nlꞌayoona na nñeꞌquiana cwenta Jesús. Taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—Juu xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya ¿aa matyꞌiomnaꞌ na nntseinꞌmaⁿ tsꞌaⁿ tsꞌaⁿwiiꞌ, oo aa tisꞌa?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index