Search form

Mateo 12:25

25Seiꞌno̱ⁿꞌ Jesús ñꞌoom na tyomꞌaaⁿꞌ nꞌomna. Tsoom nda̱a̱na:

—Xeⁿ mꞌaaⁿ cwii gobiernom na cwito̱ⁿꞌndye nnꞌaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ, ntꞌom cwiꞌoo nacjoomꞌm ndoꞌ ntꞌom cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, ndoꞌ na luaaꞌ waa xocaljooꞌñetyeeⁿ tsꞌiaaⁿ. Ndoꞌ chaꞌna nnꞌaⁿ na ñecwii tsjoom oo nnꞌaⁿ na ñeꞌcwii wꞌaa, xeⁿ cwilaꞌntjaꞌndyena, maxjeⁿ nnto̱ⁿꞌndyena. Ndoꞌ na ljoꞌ cwilaꞌtyuiiꞌndye cheⁿnquieena.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index