Search form

Mateo 12:26

26Ee xeⁿ na mayuuꞌ chaꞌna cwinduꞌyoꞌ na nquii tsaⁿjndiitquiee macwjeeⁿꞌeⁿ ntyje naⁿjndiiñê naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, quia joꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na matseityuiiꞌñe cheⁿnqueⁿ. ¿Chiuu nntsꞌaayom na nljotyeⁿ cantyja najneiⁿ na matsa̱ꞌntjoom?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index