Search form

Mateo 12:33

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ta̱a̱ꞌ tsꞌoom

(Lc. 6:43-45)

33’Quia joꞌ seineiⁿ Jesús cwii ñꞌoom tjañoomꞌ na macaⁿnaꞌ na catjeiiꞌna cwenta cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Seijoomꞌñe nqueⁿ chaꞌcwijom cwii tsꞌoom na ya ta̱a̱ꞌnaꞌ. Tsoom:

—Xeⁿ cwintyꞌiaꞌyoꞌ na ya ta̱ na ntyja cwii tsꞌoom, cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na mati nquii tsꞌoom cwiluiiñenaꞌ tsꞌoom na ya. Ndoꞌ xeⁿ cwintyꞌiaꞌyoꞌ na tisꞌa ta̱ na ntyja cwii tsꞌoom, cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na mati tisꞌa tsꞌoomꞌñeeⁿ. Ee cantyja chiuu waa ta̱ na machꞌee cwii cwii tsꞌoom joꞌ nntaꞌjnaⁿꞌyoꞌ cwaaⁿ tsꞌoom na ya ndoꞌ cwaaⁿ tsꞌoom na tisꞌa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index