Search form

Mateo 12:41

41Xuee na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, nlcwinndaꞌ nnꞌaⁿ tsjoom Nínive. Mati nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ na quia nncꞌoowje, nntandoꞌnndaꞌna quia ljoꞌ. Ndoꞌ nntꞌuiityeⁿnaꞌ joona cweꞌ cantyja na yati lꞌa nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ. Ee naⁿꞌñeeⁿ ntyja lcweꞌ nꞌomna quia na jndyena ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyoñequiaa Jonás. Ndoꞌ queⁿꞌyoꞌ cwenta, ja jnda̱ tyja̱ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na cwiluiitꞌmaⁿndyo̱tya̱, nchiiti Jonás.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index