Search form

Mateo 12:42

42Ndoꞌ xuee na nntuꞌxeⁿndye nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, mati nlcwinndaꞌ juu yuscu na tyotsa̱ꞌntjom nnꞌaⁿ ndyuaa jo ndoꞌ na macaluiꞌ caxjuu tsꞌoomꞌnaaⁿ. Mati nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ na quia nncwje, nntandoꞌnndaꞌna quia ljoꞌ. Ndoꞌ nntꞌuiityeⁿnaꞌ joona cweꞌ cantyja na xcweeꞌti tsꞌom yuscuꞌñeeⁿ. Ee jom jeeⁿ ndyaꞌ tquia jnaaⁿ, jñoom na ñeꞌcañeeⁿ ñꞌoom ꞌndyoo Salomón, tsꞌaⁿ na jndo̱ꞌti tsꞌom. Ndoꞌ queⁿꞌyoꞌ cwenta, ja jnda̱ tyja̱ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na cwiluiitꞌmaⁿndyo̱tya̱, nchiiti Salomón.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index