Search form

Mateo 12:7

7ꞌO tyoolaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ ñeꞌcatso ñꞌoomwaa na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom: “Ja cajndati ntyjii na nncꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaꞌyoꞌ nchiiti na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ quiooꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ ja.” Xeⁿ jlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoomwaaꞌ tixoqueⁿꞌyoꞌ xjeⁿ nnꞌaⁿ na tjaa jnaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index