Search form

Mateo 13

Tsꞌaⁿ na tjacjuꞌ lqueeⁿ trigo

(Mr. 4:1-9; Lc. 8:4-8)

1Tjawiquiuuꞌti majuu xueeꞌñeeⁿ jluiꞌ Jesús naquiiꞌ wꞌaa, tjaaⁿ, tjacjom ꞌndyoo ndaaluee. 2Ndoꞌ jeeⁿ jndye nnꞌaⁿ tjomndye na mꞌaaⁿ. Joꞌ chii tjacuo̱o̱ⁿ tsꞌom wꞌaandaa na mantyjo̱cheⁿnaꞌ nnom ndaaluee. Joꞌ joꞌ tjacjom sa̱a̱ chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ ljooꞌndyena, meintyjeeꞌna tyuaatcwii ꞌndyoo ndaaluee. 3Quia joꞌ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na matseineiiⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ. Jndye ñꞌoom tꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na ñequio ñꞌoom tjañoomꞌ. Tsoom:

—Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na machꞌee tsꞌiaaⁿ jnda̱a̱. Tjaaⁿ, tjacjoomꞌm tsjaaⁿ lqueeⁿ trigo. 4Ndoꞌ yocheⁿ na majoomꞌm lqueeⁿꞌñeeⁿ ntꞌom tquiaa tsꞌom nato. Mañoomꞌ tquieꞌcañom cantsaa, tcwaꞌyoꞌ lqueeⁿꞌñeeⁿ. 5Ndoꞌ ntꞌom lqueeⁿ tquiaanaꞌ yuu na jeeⁿ ljo̱ꞌ, yuu na tita mꞌaaⁿ tsꞌo. Tyuaaꞌ tꞌoomnaꞌ ee tita mꞌaaⁿ tsꞌo. 6Sa̱a̱ quia na jnda̱ teijmeiⁿꞌ na mantyꞌiaaꞌ ñeꞌquioomꞌ, tꞌuaanaꞌ, tjacaaⁿnaꞌ ee na tinjoom tyꞌe nchꞌiooꞌnaꞌ. 7Ndoꞌ ntꞌom lqueeⁿ tquiaanaꞌ yuu na tooꞌ ndaꞌ lꞌo̱o̱nioom. Tyuaaꞌti tjawindye lꞌo̱o̱nioomꞌñeeⁿ, jlaꞌcantoꞌndyenaꞌ nacjooꞌ ntjom. 8Sa̱a̱ ntꞌom lqueeⁿ tquiaanaꞌ yuu na ya tsꞌo, jeeⁿ ya tueꞌnaꞌ. Cwii taⁿꞌ tjeiꞌnaꞌ ñequiee xuu lqueeⁿ trigo na cwii tsꞌoom lqueeⁿ tjacjuꞌ tsꞌaⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ cwii taⁿꞌ tjeiꞌnaꞌ we xuu waljooꞌ xcwe na cwii tsꞌoom lqueeⁿ tjacjoomꞌm. Ndoꞌ cwiicheⁿ cwii taⁿꞌ tjeiꞌnaꞌ cwii xuu waljooꞌ yom tsꞌoom na cwii tsꞌoom lqueeⁿ tjacjoomꞌm. 9ꞌÑeeⁿ juu na niom lueꞌ nꞌom luaꞌqui na nndii, candii.

Luaa tsꞌiaaⁿꞌ na quitseineiⁿ Jesús ñꞌoom tjañoomꞌ

(Mr. 4:10-12; Lc. 8:9-10)

10Nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús tyꞌentyjaaꞌna jom. Taꞌxꞌeena nnoom:

—Ticalaꞌno̱o̱ⁿꞌâ chiuu na cweꞌ ñꞌoom wjaañoomꞌ matseiꞌneiⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ.

11Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na:

—Luaa waa na machꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom, mañequiaaⁿ na ꞌo caliuꞌyoꞌ ñꞌoom na wantyꞌiuuꞌ mꞌaaⁿnaꞌ cantyja na matsa̱ꞌntjoom. Sa̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ tinquiaaⁿ na nlaꞌno̱ⁿꞌna. 12Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na macoꞌñom ñꞌoom na maꞌmo̱o̱ⁿya, nñequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntseiꞌno̱ⁿꞌtyeeⁿ. Sa̱a̱ meiⁿquia tsꞌaⁿ na tîcoꞌñom ñꞌoom na maꞌmo̱o̱ⁿya, nntsꞌaanaꞌ na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo cantyjati chjoowiꞌ na matseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ. 13Joꞌ chii ñꞌoom tjañoomꞌ matseina̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Ee meiiⁿ ñequiiꞌcheⁿ cwintyꞌiaana tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa sa̱a̱ maxjeⁿ tixoqueⁿna cwenta. Ndoꞌ meiiⁿ cwindyena ñꞌoom na mañequia sa̱a̱ mꞌaⁿna chaꞌcwijom na tyoondyena, meiⁿ ticalaꞌno̱ⁿꞌna ljoꞌ cwindyena. 14Cantyja ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na seiljeii profeta Isaías, tsoom:

Meiiⁿ na jndye na cwindyeꞌyoꞌ sa̱a̱ tixocalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ,

ndoꞌ meiiⁿ na jndye cwintyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ, sa̱a̱ tixoqueⁿꞌyoꞌ cwenta.

15Ee naⁿmꞌaⁿꞌ jnda̱ jlaꞌquieꞌ nꞌomna,

cha ticoꞌxcwenaꞌ cantyja na cwilaꞌtiuuna.

Ndoꞌ tañeꞌquiandyena na nndyena

cha tintsꞌaanaꞌ na nlaꞌno̱ⁿꞌna.

Ndoꞌ cwilꞌa nquieena chaꞌcwijom ticajndooꞌna

cha ticaⁿnaꞌ na nlqueⁿna cwenta.

Joona cwilꞌayana nmeiⁿꞌ cha ticalcweꞌ nꞌomna,

tincwjiꞌnꞌmaaⁿndyo̱ joona.

16Seineiⁿti Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Tsoom:

—Sa̱a̱ jeeⁿ matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo na cwintyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa ndoꞌ mati ñꞌoom na cwindyeꞌyoꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ juunaꞌ. 17Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, jndye profetas na tyoñeꞌquia ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tandyo xuee ñequio jndye nnꞌaⁿ na tyomꞌaⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ, jeeⁿ tyocantyjaaꞌ nꞌomna na nntyꞌiaanda̱a̱na ljoꞌ na cwintyꞌiaꞌ ꞌo ndoꞌ na nndyena chaꞌna cwindyeꞌ ꞌo sa̱a̱ tîcantyꞌiaana meiⁿ tîcandyena.

Luaa maꞌmo̱ⁿnaꞌ na tjacjuꞌ tsꞌaⁿ lqueeⁿ trigo

(Mr. 4:13-20; Lc. 8:11-15)

18’Candyeꞌyoꞌ luaa maꞌmo̱ⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja na tjacjuꞌ tsꞌaⁿ tsjaaⁿ lqueeⁿ trigo. 19Ntꞌom lqueeⁿ na tquiaa tsꞌom nato na tcwaꞌ cantsaa, joꞌ joꞌ nnꞌaⁿ na cwindye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na mandii ñꞌoom cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom sa̱a̱ ticatseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ, maxjeⁿ macwjeꞌcañoom tsaⁿjndii na nncwjiꞌ ñꞌoom naya naquiiꞌ tsꞌoom. 20Ndoꞌ ntꞌom lqueeⁿ na tquiaa yuu na jeeⁿ ljo̱ꞌ, mannꞌaⁿ na cwindye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ ñequio na neiiⁿna cwitoꞌñoomna juunaꞌ. 21Sa̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ chaꞌcwijom ntjom na tinjoom tyꞌe nchꞌiooꞌnaꞌ, na tyuaaꞌ tcaaⁿnaꞌ. Ee quia na macoꞌwiꞌnaꞌ joona oo cwileiꞌntyjo̱ nnꞌaⁿ joona cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom naya, mantyja cwiꞌndyena. 22Ndoꞌ lqueeⁿ na tquiaa yuu na tooꞌ ndaꞌ lꞌo̱o̱nioom, mannꞌaⁿ na cwindye ñꞌoom naya. Sa̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ jeeⁿ mꞌaⁿna ñomtiuu chiuu na cwii ꞌoomꞌaⁿyoona, ndoꞌ chiuu ya nleityandyetina. Joꞌ chii tileicanaⁿndyena na nlꞌana yuu na matsonaꞌ. Ee ñꞌomtiuuꞌñeeⁿ matseicuꞌnaꞌ na nlaꞌcanda̱na nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ lꞌa joo lꞌo̱o̱nioom na jlaꞌcantoꞌndyenaꞌ nacjooꞌ ntjom. 23Sa̱a̱ lqueeⁿ na tquiaa yuu na jeeⁿ ya tsꞌo mannꞌaⁿ na cwindye ñꞌoom naya. Cwilaꞌno̱ⁿꞌna juunaꞌ ndoꞌ cantyja na cwilꞌana cwiwitquiooꞌ na cwinaⁿndyena chiuu waa na matsonaꞌ. Ntꞌom naⁿꞌñeeⁿ tjacantyja na ya cwilꞌana. Matseijomnaꞌ joona chaꞌna cwii tsꞌoom lqueeⁿꞌñeeⁿ na tjeiꞌnaꞌ ñequiee xuu. Ndoꞌ ntꞌom naⁿꞌñeeⁿ xcweyandyo cwilꞌana yuu na ya. Matseijomnaꞌ joona chaꞌna cwii tsꞌoom lqueeⁿꞌñeeⁿ na tjeiꞌnaꞌ we xuu waljooꞌ xcwe. Ndoꞌ ntꞌom naⁿꞌñeeⁿ tiqueⁿndyena na cwilꞌana yuu na ya. Joꞌ chii matseijomnaꞌ joona chaꞌna cwii tsꞌoom lqueeⁿꞌñeeⁿ na tjeiꞌnaꞌ ñeꞌcwii xuu waljooꞌ yom tsꞌoom.

Lqueeⁿ jnda̱a̱ ñequio lqueeⁿ trigo

24Ndoꞌ seineiⁿ Jesús cwiicheⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ. Tsoom nda̱a̱na:

—Juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matseijomnaꞌ juunaꞌ chaꞌna cwii tsꞌaⁿ na tja na waa tyuaaꞌ, tjacjoomꞌm lqueeⁿ tsjaaⁿ na ya. 25Sa̱a̱ cwii teijaaⁿ yocheⁿ na watsom ñequio nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ tyjeꞌcañoom cwii tsꞌaⁿ na jndooꞌ jom. Tjatseiñꞌeeⁿꞌñe tsaⁿꞌñeeⁿ lqueeⁿ jnda̱a̱ quiiꞌntaaⁿ lqueeⁿ trigo. Jnda̱ chii tja. 26Tjawindye jnda̱ lqueeⁿ, tjaꞌmeiiⁿndyenaꞌ, quia joꞌ chii teitquiooꞌ na ñꞌeeⁿꞌ lqueeⁿ jnda̱a̱ naquiiꞌ ntjomꞌñeeⁿ. 27Naⁿntjom ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ tqueⁿna cwenta na nmeiiⁿꞌ niom. Tyꞌentyjaaꞌna jom, jluena nnoom: “Ta, aa nchii ñequiiꞌcheⁿ lqueeⁿ na ya tjaꞌcjuꞌ, quia joꞌ ¿chiuu na cwiwitquiooꞌ lqueeⁿ jnda̱a̱ quiiꞌntaaⁿ jnda̱ lqueeⁿ ꞌnaⁿꞌ?” 28Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom: “Tsꞌaⁿ na jndooꞌ ja sꞌaa na luaaꞌ.” Ndoꞌ taꞌxꞌee naⁿntjomꞌñeeⁿ nnoom: “¿Aa lꞌue tsꞌomꞌ na nntsaacatjeiiꞌndyô̱ joonaꞌ naquiiꞌ ntjom ꞌnaⁿꞌ?” 29Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱ naⁿntjoomꞌm, tsoom: “Tilꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ ee xeⁿ nntjeiiꞌndyoꞌ joonaꞌ, nntsꞌaacheⁿnaꞌ na mati nncꞌoomnaꞌ ntjom na ya. 30Caꞌndyeꞌyoꞌ na ñejom cꞌoowijnda̱naꞌ hasta na mmaⁿjndyeenaꞌ.” Quia joꞌ nntsjo̱o̱ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nntyje: “Catyjeꞌjndyeeꞌyoꞌ jnda̱ lqueeⁿ jnda̱a̱, calꞌaꞌyoꞌ cantsa̱a̱ꞌ joonaꞌ ee na nlconaꞌ. Nda̱nquia catyjeꞌyoꞌ jnda̱ lqueeⁿ na ya na nncꞌoocuenaꞌ tsꞌom tsa̱ꞌ ꞌnaⁿya.”

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ lqueeⁿ mostaza

(Mr. 4:30-32; Lc. 13:18-19)

31Seineiⁿticheⁿ Jesús cwiicheⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na maxjeⁿ nleijndyendyeti nnꞌaⁿ na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌom. Tsoom nda̱a̱na:

—Juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom matseijomnaꞌ chaꞌna cwii lqueeⁿꞌ mostaza. Tjatseicꞌoom tsꞌaⁿ juunaꞌ naquiiꞌ ntjoomꞌm. 32Lqueeⁿꞌ mostaza jeeⁿ cajnda̱a̱naꞌ sa̱a̱ xeⁿ jnda̱ teijndeii tsꞌoom, nleindyenaꞌ, nncwinomꞌnaꞌ ntꞌom nꞌoom ntjom na tiquiwindye. Juunaꞌ nleitꞌmaⁿtinaꞌ hasta nnda̱a̱ nnaⁿ lꞌo̱ tsꞌoomꞌñeeⁿ cantquiaa cantsaa.

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿ ndaaljoꞌ

(Lc. 13:20-21)

33Jnda̱ chii cwiicheⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ seineiⁿ Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—Juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom matseijomnaꞌ juunaꞌ chaꞌna ndaaljoꞌ na seitjoomꞌ yuscu ñꞌeⁿ ndyee tsuaꞌxjo jnda̱a̱ tyooꞌ. Seicandeiiꞌnaꞌ chaꞌwaa tsqueeⁿ tyooꞌ.

Ñeꞌquiiꞌcheⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ na seineiⁿ Jesús

(Mr. 4:33-34)

34Ñequiiꞌcheⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ seineiⁿ Jesús na tyoꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Meiⁿcwii ñꞌoom tîcatseineiiⁿ nda̱a̱na na nchii ñꞌoom tjañoomꞌ. 35Joꞌ chii seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom ꞌndyoo profeta, tsoom:

Ja nntseina̱ⁿya ñꞌoom tjañoomꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ.

Nntseicano̱o̱ⁿya ñꞌoom na wantyꞌiuuꞌ mꞌaaⁿnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ cantyjati na jnaⁿ tsjoomnancue.

Luaa maꞌmo̱ⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ lqueeⁿ jnda̱a̱ ñequio lqueeⁿ trigo

36Jnda̱ na jñom Jesús nnꞌaⁿ na cꞌoolcweeꞌna, quia joꞌ tjaqueⁿꞌeⁿ naquiiꞌ wꞌaa. Ndoꞌ jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê santyjaaꞌâ jom. Lꞌuuyâ nnoom:

—Catsuꞌ nda̱a̱yâ ljoꞌ ñeꞌcaꞌmo̱ⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ lqueeⁿ jnda̱a̱ na tꞌoomnaꞌ naquiiꞌ ntjom na ya.

37Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ, tsoom:

—Tsꞌaⁿ na tjacjuꞌ lqueeⁿ tsjaaⁿ na ya, joꞌ joꞌ nnco̱ na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. 38Ndoꞌ tyuaa ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ, joꞌ joꞌ tsjoomnancue. Lqueeⁿ tsjaaⁿ na ya, joꞌ joꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ lqueeⁿ tsjaaⁿ jnda̱a̱, joꞌ joꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿjndii. 39Juu tsꞌaⁿ na wiꞌñe na tjatseiñꞌeeⁿꞌñe tsjaaⁿ lqueeⁿ jnda̱a̱, joꞌ joꞌ nquii tsaⁿjndii. Ndoꞌ xuee na jnda̱ tmaⁿ ntjom na tyꞌecatyje naⁿntjom, joꞌ joꞌ xuee na cwintycwii tsjoomnancue. Joo naⁿntjom na tyꞌecatyje lqueeⁿ, joꞌ joꞌ ángeles cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 40Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ lꞌa naⁿntjom cantsa̱a̱ꞌ jnda̱ lqueeⁿ jnda̱a̱ na nlconaꞌ quiiꞌ chom, maluaaꞌ matseijomnaꞌ na nluii xuee quia na cwintycwii tsjoomnancue. 41Ee ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee njño̱o̱ⁿya ángeles cwentaya na nntjeiiꞌndyo̱na nnꞌaⁿ na wiꞌndye ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjndo̱ꞌ nꞌom ncꞌiaa na calꞌa naⁿꞌñeeⁿ natia. 42Ndoꞌ ángeles nntueeꞌna naⁿꞌñeeⁿ naquiiꞌ chom bꞌio. Joꞌ joꞌ nndyuee naⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ nnteinquiena ndeiꞌnꞌomna na wiꞌ cwitjoomna. 43Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndye chaꞌxjeⁿ na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ntsꞌaanaꞌ na caxueendyena chaꞌna xuee nnom ñeꞌquioomꞌ. ꞌÑeeⁿ juu na niom lueꞌ nꞌom luaꞌqui na nndii, candii.

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿ sꞌom na wantyꞌiu quiiꞌ tyuaa

44’Juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom matseijomnaꞌ chaꞌna castom na ñjom sꞌom cajaⁿ na wantyꞌiunaꞌ quiiꞌ tyuaa. Ljeii cwii tsꞌaⁿ castomꞌñeeⁿ sa̱a̱ tantyꞌiunnaaⁿꞌaⁿ juunaꞌ. Tjaaⁿ na jeeⁿ neiiⁿꞌeⁿ, tjacajna̱a̱ⁿ chaꞌtso ꞌnaaⁿꞌaⁿ na niom. Jnda̱ chii seijnaaⁿ tyuaaꞌñeeⁿ yuu na ndiiꞌ castom.

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ta̱ꞌ perla

45’Juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom mati matseijomnaꞌ chaꞌna cwii tsꞌaⁿ na matseijnda ndoꞌ majnda̱a̱ ta̱ꞌ na ñequiiꞌcheⁿ malꞌueeⁿ ta̱ꞌ perlas na yati. 46Quia na ljeiiⁿ cwii ta̱ꞌ perla na jeeⁿcheⁿ ndyaaꞌ ya ndoꞌ jndanaꞌ, tja tsaⁿꞌñeeⁿ tjacajna̱a̱ⁿ chaꞌtso ꞌnaaⁿꞌaⁿ, jnda̱ chii seijnaaⁿ ta̱ꞌ perlaꞌñeeⁿ.

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsquiꞌ

47’Juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom mati matseijomnaꞌ chaꞌna cwii tsquiꞌ tꞌmaⁿ na tueeꞌ nnꞌaⁿ tsꞌom ndaaluee. Jndye nnom calcaa matseitꞌuenaꞌ. 48Quia na jnda̱ tooꞌ tsquiꞌ na ñjomndye calcaa, ꞌoocantyjaandye nnꞌaⁿ juunaꞌ tyuaatcwii. Meindyuaandyena, cwitjeiiꞌndyena calcaa na yati. Cwitioomna jooyoꞌ nꞌom lquiee sa̱a̱ calcaa na cwantindyo cwityeⁿꞌquieeꞌna jooyoꞌ. 49Malaaꞌtiꞌ nntsꞌaanaꞌ xuee quia na cwintycwii tsjoomnancue. Nñequiocue ángeles na nntjeiiꞌndyena nnꞌaⁿ na wiꞌndye quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ. 50Ndoꞌ nntioomna nnꞌaⁿ na wiꞌndye naquiiꞌ chom bꞌio. Joꞌ joꞌ nndyuee naⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ nnteinquiena ndeiꞌnꞌomna na wiꞌ cwitjoomna.

Jeeⁿ jnda laꞌxmaⁿ ñꞌoom xco ñequio ñꞌoom tquie

51Quia joꞌ taxꞌee Jesús nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê, tsoom:

—¿Aa cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ chaꞌtso ñꞌoommeiⁿꞌ?

Tꞌo̱o̱yâ nnoom, lꞌuuyâ:

—Mayuuꞌ, Ta, macwilaꞌno̱o̱ⁿꞌâ.

52Quia joꞌ tsoom nda̱a̱yâ:

—Jeꞌ jnda̱ jlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ ñeꞌcatꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoom tjañoomꞌmeiⁿꞌ. Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, ticwii cwii tsꞌaⁿ na jnda̱ teijndo̱ꞌ tsꞌom chiuu tꞌmaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ndoꞌ mati jnda̱ seiꞌno̱ⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tsaⁿꞌñeeⁿ matseijomnaꞌ jom chaꞌna tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe cwii wꞌaa. Ee tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe matseilꞌueeꞌñê ꞌnaⁿ na tquie ndoꞌ matseitjoom ꞌnaⁿ na xco. Quia joꞌ meiⁿquia xjeⁿ na macaⁿnaꞌ cwii nmeiⁿꞌ mawaacꞌeenaꞌ na nleilꞌueeꞌñê.

Tja Jesús tsjoom Nazaret

(Mr. 6:1-6; Lc. 4:16-30)

53Quia na jnda̱ seineiⁿ Jesús ñꞌoommeiⁿꞌ na tjañoomꞌ, jlueeⁿꞌeⁿ joꞌ joꞌ. 54Tjalcweeⁿꞌeⁿ ndyuaa tsjomꞌm. Joꞌ joꞌ tyotseineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ naquiiꞌ watsꞌom. Ndoꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna ñꞌoom na seineiiⁿ. Tyoluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ ¿chiuu sꞌaayom na jeeⁿ jndo̱ꞌ tsꞌoom? Ndoꞌ ¿yuu jnaⁿ najneiⁿ na machꞌeeⁿ tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na tyoontyꞌiaaya? 55¿Aa nchii tsaⁿmꞌaaⁿꞌ jnda tsꞌaⁿ na macuuñe nꞌoom? Ndoꞌ ¿aa nchii tsoñeeⁿ jndyu María? Ndoꞌ ntyjeeⁿ, ¿aa nchii Jacobo, José, Simón ñequio Judas? 56Ndoꞌ mati ntyjeeⁿ na yolcu mꞌaⁿna quiiꞌntaaⁿya. Quia joꞌ ¿chiuu waa na jeeⁿ jndo̱ꞌ tsꞌoom ndoꞌ cweꞌ tsꞌaⁿ tsjoom ñjaaⁿ jom?

57Cweꞌ joꞌ ticalañꞌoomꞌndyena Jesús. Joꞌ chii tsoom nda̱a̱na:

—Meiⁿquiayuucheⁿ na wjaa cwii profeta, nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ jom. Sa̱a̱ joo nnꞌaⁿ ndyuaaⁿꞌaⁿ ñequio nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ, xocalaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom.

58Ndoꞌ tijndye tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ sꞌaaⁿ joꞌ joꞌ, ncꞌe na ticalaꞌyuꞌ naⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿñê.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index