Search form

Mateo 13:15

15Ee naⁿmꞌaⁿꞌ jnda̱ jlaꞌquieꞌ nꞌomna,

cha ticoꞌxcwenaꞌ cantyja na cwilaꞌtiuuna.

Ndoꞌ tañeꞌquiandyena na nndyena

cha tintsꞌaanaꞌ na nlaꞌno̱ⁿꞌna.

Ndoꞌ cwilꞌa nquieena chaꞌcwijom ticajndooꞌna

cha ticaⁿnaꞌ na nlqueⁿna cwenta.

Joona cwilꞌayana nmeiⁿꞌ cha ticalcweꞌ nꞌomna,

tincwjiꞌnꞌmaaⁿndyo̱ joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index