Search form

Mateo 13:31

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ lqueeⁿ mostaza

(Mr. 4:30-32; Lc. 13:18-19)

31Seineiⁿticheⁿ Jesús cwiicheⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na maxjeⁿ nleijndyendyeti nnꞌaⁿ na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌom. Tsoom nda̱a̱na:

—Juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom matseijomnaꞌ chaꞌna cwii lqueeⁿꞌ mostaza. Tjatseicꞌoom tsꞌaⁿ juunaꞌ naquiiꞌ ntjoomꞌm.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index