Search form

Mateo 14

Tueꞌ Juan, tsaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ

(Mr. 6:14-29; Lc. 9:7-9)

1Majoo ncueeꞌñeeⁿ tyomꞌaaⁿ Herodes tsꞌiaaⁿ tsꞌo̱ndaa Galilea. Jñeeⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ jndye nnom tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na machꞌee Jesús. 2Tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê:

—Tsaⁿmꞌaaⁿ, maxjeⁿ Juan, tsꞌaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ. Jnda̱ wandoꞌxcoom joꞌ chii cwiwitquiooꞌ tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na machꞌeeⁿ.

3-4Ee luaa waa na tuii. Herodes tyomꞌaaⁿ ñequio Herodías, scuuꞌ tyjeeⁿ Felipe. Ndoꞌ tso Juan nnoom na ticatyꞌiomyanaꞌ na mꞌaaⁿ ñꞌeⁿ scuuꞌ tyjeeⁿ. Joꞌ chii sa̱ꞌntjoom na calaꞌtyeⁿna Juan, catueeꞌna juu wꞌaancjo.

5Ndoꞌ Herodes, meiiⁿ na ñeꞌcatseicueⁿꞌeⁿ Juan sa̱a̱ nquiaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ. Ee jndye nnꞌaⁿ nquiuna na Juan cwiluiiñe tsꞌaⁿ na mañequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 6Quia na jlaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ na tueeꞌ xueechuuꞌ Herodes, quia joꞌ yuscundyua jnda Herodías seijnom jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Ndoꞌ Herodes jeeⁿ tjaweeꞌ tsꞌoom cantyja na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ. 7Tjoomꞌm ñꞌomtyeⁿ cjoomꞌm na tsoom nnom yuscundyuaꞌñeeⁿ na nñequiaaⁿ meiⁿquia ljoꞌ na nlcaⁿ nnoom. 8Ndoꞌ yuscundyuaꞌñeeⁿ seijndo̱ꞌ tsoñeeⁿ tsꞌoom na caaⁿ xqueⁿ Juan. Quia joꞌ tsoom nnom Herodes:

—Luaa macaⁿꞌa. Quiaaꞌ cwii xio ñjaaⁿ na njom xqueⁿ Juan, tsaⁿ na ñeseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ.

9Ndoꞌ na luaaꞌ tsoom, seichjooꞌnaꞌ tsꞌom Herodes, sa̱a̱ cweꞌ ncꞌe ñꞌomtyeⁿ na tjoomꞌm nacjoomꞌm ndoꞌ ncꞌe na ndyecheⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, joꞌ chii tsoom na quiana ljoꞌ na macaⁿ yuscundyuaꞌñeeⁿ. 10Quia joꞌ sa̱ꞌntjoom na cjaacano̱ⁿ xtyoꞌ Juan naquiiꞌ wꞌaancjo. 11Jnda̱ tuii na ljoꞌ, jndyoñꞌoom tsꞌaⁿ xqueⁿ Juan na njomnaꞌ tsꞌom xio. Chii tquiaa juunaꞌ nnom yuscundyuaꞌñeeⁿ ndoꞌ jom tjañꞌoom joꞌ na mꞌaaⁿ tsoñeeⁿ.

12Jnda̱ joꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na tyoñequiaa Juan tquieꞌcañomna, tyꞌeñꞌomna seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Tyꞌecatyꞌiuuna jom, jnda̱ chii tyꞌelaꞌcandiina Jesús ñꞌoommeiⁿꞌ.

Tquiaa Jesús na tcwaꞌ ꞌom meiⁿ naⁿnom

(Mr. 6:30-44; Lc. 9:10-17; Jn. 6:1-14)

13Jnda̱ na jndii Jesús na jnda̱ tueꞌ Juan, jlueeⁿꞌeⁿ joꞌ, tuo̱o̱ⁿ tsꞌom wꞌaandaa ñꞌeⁿ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê. Saayâ cwii joo yuu na tjaaꞌnaⁿ nnꞌaⁿ. Quia jliu nnꞌaⁿ na jnda̱ tja Jesús na nncwityꞌioom ndaaluee, quia joꞌ jluiꞌna njoomna, tyꞌecaꞌna, tyꞌenquiandyena ꞌndyoo ndaaluee na tyꞌentyjo̱na naxeeⁿꞌeⁿ. 14Quia na jnda̱ jluiiꞌñe wꞌaandaa tsꞌom ndaaluee, ljeii Jesús na teijndyendye nnꞌaⁿ jnda̱ tquieꞌcañom joꞌ joꞌ. Tioo na jeeⁿ wiꞌ tsꞌoom joona. Seinꞌmaaⁿ nnꞌaⁿwii na tquiochona. 15Quia na jnda̱ tmaaⁿ, jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê saantyjaaꞌâ jom, lꞌuuyâ nnoom:

—Jnda̱ tmaaⁿ jeꞌ ndoꞌ yuu na mꞌaaⁿya ñjaaⁿñe cweꞌ jnda̱a̱. Cajñomꞌ naⁿmꞌaⁿꞌ na cꞌoona njoom nchꞌu na nndyooꞌ na nlaꞌjndana na nlcwaꞌna.

16Tso Jesús nda̱a̱yâ:

—Meiⁿ ticaⁿnaꞌ na nncꞌoona. ꞌO quiaꞌyoꞌ na nlcwaꞌna.

17Tꞌo̱o̱yâ nnoom, lꞌuuyâ:

—Tjaaꞌnaⁿ na cwileiꞌñꞌo̱o̱ⁿyâ ñjaaⁿ, macanda̱ ñeꞌom taⁿꞌ tyooꞌ ñequio we catscaa.

18Tsoom nda̱a̱yâ:

—Quiochoꞌyoꞌ joonaꞌ ñjaaⁿñe.

19Sa̱ꞌntjoom na cwindyuaandye nnꞌaⁿ nacjooꞌ jnda̱ nchꞌu. Quia joꞌ tꞌueeⁿ ꞌom taⁿꞌ tyooꞌ ñequio we catscaaꞌñeeⁿ, ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ cañoomꞌluee ndoꞌ tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ. Jnda̱ chii tyjeeⁿ ndoꞌ tquiaaⁿ joonaꞌ nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ jâ tquiaayâ joonaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jndyendye. 20Ndoꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na jndyendye tcwaꞌ tjacjoo. Jnda̱ chii jlaꞌtjo̱o̱ⁿyâ ntaⁿꞌ ntyooꞌ ñequio calcaa na ꞌndiinaꞌ. Tooꞌ canchooꞌwe tsquiee. 21Nnꞌaⁿ na tcwaꞌ tueꞌntyjo̱ chaꞌna ꞌom meiⁿ naⁿnom, meiⁿ tîcatuꞌnchondye naⁿlcu ñequio yocanchꞌu.

Tjacaa Jesús nnom ndaaluee

(Mr. 6:45-52; Jn. 6:16-21)

22Jnda̱ tuii na luaaꞌ jñom Jesús jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê na cuo̱nndaaꞌâ tsꞌom wꞌaandaa, na cwityꞌio̱o̱ꞌjndya̱a̱yâ na nntsquia̱a̱yâ xndyaaꞌ ndaaluee. Sa̱a̱ jom ljooꞌñetyeeⁿ na njñoom nnꞌaⁿ na jndyendye. 23Ndoꞌ jnda̱ na jñoom naⁿꞌñeeⁿ na cꞌoolcweeꞌna, quia joꞌ tjawaaⁿ cwii ta na ñenqueⁿ na nntseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Quia tjawijaaⁿ ndicwaⁿ mꞌaaⁿñê joꞌ joꞌ na ñenqueⁿ. 24Ndoꞌ wꞌaandaa na ñjomndyô̱ jnda̱ tueeꞌ xcwe na wjaanaꞌ sa̱a̱ leicjaanaꞌ ee na jndeii maquiꞌljoo nmo̱ⁿ ndoꞌ matseilcweꞌtyaꞌ jndye juunaꞌ. 25Sꞌaanaꞌ chaꞌna ñequiee na cwitsjoom jndyotseicandyooꞌñe Jesús na mꞌaaⁿyâ, jndyocaⁿ nnom ndaaluee. 26Quia na ntyꞌiaayâ na mandyocaⁿ nnoom ndaaluee, jeeⁿ ndyaaꞌ tyua̱a̱yâ. Jlaxuaayâ na nquiaayâ, lꞌuuyâ:

—Jeeⁿ sa, jndii luaaꞌ.

27Sa̱a̱ mañoomꞌ tꞌmaⁿ Jesús jâ, tsoom:

—Cꞌomꞌ tꞌmaaⁿꞌndyoꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Maja luaa.

28Ndoꞌ tꞌo̱ Pedro ꞌndyoo Jesús, tsoom:

—Ta, xeⁿ na manncuꞌtiꞌ, cweꞌ catsuꞌ na cjo̱ca nnom ndaatioo na jo̱catjomndyo̱ ꞌu.

29Tso Jesús nnoom:

—Candyoꞌ.

Joꞌ chii jluiꞌ Pedro tsꞌom wꞌaandaa, to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na mawjaacaⁿ nnom ndaatioo na mawjaacatjomñê Jesús. 30Sa̱a̱ quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na jeeⁿ jndeii mꞌaaⁿ jndye, sꞌaanaꞌ na nquiaⁿꞌaⁿ. Jnaⁿnaꞌ na nchjeeñenaꞌ jom. Quia joꞌ seixuaⁿ, tsoom:

—Ta, cwjiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ ja.

31Mañoomꞌ seicjaa lꞌo̱ Jesús jom, tsoom nnom:

—ꞌU re, cwa titꞌmaⁿ matseiꞌyuꞌyaꞌ tsꞌomꞌ, ¿chiuu na tiñecwii matseiꞌtiuuꞌ?

32Ndoꞌ quia jnda̱ tuo̱na tsꞌom wꞌaandaa, mañoomꞌ teicheⁿ jndye. 33Ndoꞌ jâ na maxjeⁿ ñjomndyô̱ tsꞌom wꞌaandaaꞌñeeⁿ taaꞌâ cantya̱a̱yâ, jlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyô̱ jom. Lꞌuuyâ nnoom:

—ꞌU mayuuꞌcheⁿ cwiluiindyuꞌ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Seinꞌmaⁿ Jesús nnꞌaⁿwii ndyuaa Genesaret

(Mr. 6:53-56)

34Quia na jnda̱ teiꞌtyꞌio̱o̱ꞌâ, jluiiꞌâ ndyuaa Genesaret. 35Jnda̱ na taꞌjnaaⁿꞌ nnꞌaⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ jom, jlaꞌcwanomna ñꞌoom chaꞌwaa ndiocheⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ. Ndoꞌ tquiocho nnꞌaⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿwii na mꞌaaⁿ. 36Tyolaꞌtyꞌoondyena nnoom na nñequiaaⁿ ñꞌoomꞌm na nntꞌuena meiiⁿ cweꞌ ꞌndyoo liaⁿꞌaⁿ. Ee ticwii cwii tsꞌaⁿ na tyenquiuuꞌ liaⁿꞌaⁿ, nꞌmaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index