Search form

Mateo 14:15

15Quia na jnda̱ tmaaⁿ, jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê saantyjaaꞌâ jom, lꞌuuyâ nnoom:

—Jnda̱ tmaaⁿ jeꞌ ndoꞌ yuu na mꞌaaⁿya ñjaaⁿñe cweꞌ jnda̱a̱. Cajñomꞌ naⁿmꞌaⁿꞌ na cꞌoona njoom nchꞌu na nndyooꞌ na nlaꞌjndana na nlcwaꞌna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index