Search form

Mateo 14:3-4

3-4Ee luaa waa na tuii. Herodes tyomꞌaaⁿ ñequio Herodías, scuuꞌ tyjeeⁿ Felipe. Ndoꞌ tso Juan nnoom na ticatyꞌiomyanaꞌ na mꞌaaⁿ ñꞌeⁿ scuuꞌ tyjeeⁿ. Joꞌ chii sa̱ꞌntjoom na calaꞌtyeⁿna Juan, catueeꞌna juu wꞌaancjo.

5Ndoꞌ Herodes, meiiⁿ na ñeꞌcatseicueⁿꞌeⁿ Juan sa̱a̱ nquiaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ. Ee jndye nnꞌaⁿ nquiuna na Juan cwiluiiñe tsꞌaⁿ na mañequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index