Search form

Mateo 15

Waa na machꞌeenaꞌ na cwajndii naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ

(Mr. 7:1-23)

1Quia joꞌ cwanti nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, jnaⁿna Jerusalén, tquieꞌcañomna Jesús. Taꞌxꞌeena nnoom:

2—Nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na mañequiaaꞌ, ¿chiuu na cwiwincjeꞌna ñꞌoom na tqueⁿ welooya nda̱a̱ya? Queⁿꞌ cwenta tiquindyuuꞌna quia na nlcwaꞌna.

3Ndoꞌ tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, tsoom:

—Ndoꞌ ꞌo jeꞌ, ¿chiuu na cwiwincjeꞌyoꞌ ñꞌoom na sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cweꞌ ñeꞌcatsantyjo̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na tqueⁿ lotya̱a̱ya? 4Ee ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom luaa matsonaꞌ: “Catseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ tsotyeꞌ ñꞌeⁿ tsoꞌndyoꞌ.” Ndoꞌ matsotinaꞌ: “ꞌÑeeⁿ juu na matso ñꞌoom wiꞌ nacjooꞌ tsotye, tsondyee tsaⁿꞌñeeⁿ matsonaꞌ na maxjeⁿ calaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ juu.” 5Sa̱a̱ ꞌo cwinduꞌyoꞌyoꞌ na wanaaⁿ na nntso tsꞌaⁿ nnom tsotyeeⁿ, tsoñeeⁿ: “Catseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ, taxocanda̱a̱ nnteijndeiya ꞌu ꞌnaⁿ na tjo̱o̱ndyuꞌ, ee chaꞌtso na matseixmaⁿya jnda̱ tqua̱a̱ⁿya joonaꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.” 6Ndoꞌ na luaaꞌ cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ joꞌ chii cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ tacaⁿnaꞌ na nntseitꞌmaaⁿꞌñe tsꞌaⁿ tsotyeeⁿ, tsoñeeⁿ. Cwilꞌaꞌyoꞌ na tajndeii ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌtiꞌyoꞌ ñꞌoom na tqueⁿ lotyeꞌyoꞌ. 7ꞌO nnꞌaⁿ na we waa na cwilꞌaꞌyoꞌ, jeeⁿ xcwe mꞌaaⁿ ñꞌoom na tyoñequiaa profeta Isaías cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ. Luaa matsonaꞌ:

8Naⁿmꞌaⁿꞌ cweꞌ ñequio ntjaⁿndyueena cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ja,

sa̱a̱ tꞌmaⁿ waa na tixcweeꞌ nꞌomna ñꞌeⁿndyo̱.

9Cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ja,

ee cwitꞌmo̱o̱ⁿna ñꞌoom na cweꞌ cwilꞌueendye nnꞌaⁿ, tachii ñꞌoomya.

10Quia joꞌ tꞌmaⁿ Jesús nnꞌaⁿ na jndyendye, tsoom:

—Candyeꞌyoꞌ ñꞌoom na nntsjo̱o̱ ndoꞌ calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ. 11Nantquie na macwaꞌ tsꞌaⁿ, xocatsꞌaanaꞌ na tilꞌueñe tsꞌaⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ ñꞌoom na matseineiⁿ tsꞌaⁿ, joonaꞌ cwilꞌanaꞌ na tilꞌueñe tsꞌaⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

12Quia joꞌ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿ Jesús, saantyjaaꞌâ jom, lꞌuuyâ nnoom:

—¿Aa ntyjiꞌ quia na jndye nnꞌaⁿ fariseos ñꞌoom na tsuꞌ luaaꞌ, sꞌaanaꞌ na ticjaaweeꞌ nꞌomna?

13Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ cwii ñꞌoom tjañoomꞌ, tsoom:

—Tsotya̱ya na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee, ticwii cwii tsꞌoom ntjom na nchii nqueⁿ tcoomꞌm, maxjeⁿ nnqueeⁿ juunaꞌ. 14Joꞌ chii caꞌndyeꞌyoꞌ naⁿmꞌaⁿꞌ. Ee matseijomnaꞌ joona chaꞌna naⁿnchjaaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿna nato nda̱a̱ ntyjenchjaaⁿna. Ndoꞌ manquiuꞌyoꞌ tsaⁿnchjaaⁿꞌ quia na wjaañꞌoom tyjenchjaaⁿꞌaⁿ, wendyena nntiomnaꞌ tsueꞌtsjoom.

15Quia joꞌ tso Pedro nnom Jesús:

—Caꞌmo̱ⁿꞌ nda̱a̱yâ ljoꞌ ñecatso ñꞌoom tjañoomꞌwaaꞌ.

16Tꞌo̱ Jesús nnom, matsoom:

—¿Aa mati ꞌo ndicwaⁿ tjo̱o̱cheⁿ na nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ? 17Aa ticaliuꞌyoꞌ na chaꞌtso nantquie na macwaꞌ tsꞌaⁿ, cwiꞌoocuenaꞌ tsꞌom tsiaaꞌ nchii naquiiꞌ tsꞌom. Ndoꞌ jnda̱ chii nnteiiꞌ juunaꞌ. 18Sa̱a̱ ñꞌoom na matseineiⁿ tsꞌaⁿ cwinaaⁿꞌ naquiiꞌ tsꞌom, ndoꞌ joonaꞌ cwilꞌanaꞌ na tiljuꞌñe jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 19Ee naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ cwinaaⁿꞌ ñꞌoom na tia na matseitiuu na nntseicueⁿꞌeⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ, na nncꞌoomyaaⁿ ñequio cwiicheⁿ tsꞌaⁿ, oo na nncꞌoomyaaⁿ ñequio sꞌandyua oo scundyua, oo na nnchꞌueeⁿ ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ, oo na nntseineiiⁿ cantu oo ñꞌoom jnaaⁿꞌ. 20Chaꞌtso nmeiⁿꞌ cwilꞌanaꞌ na tiljuꞌ naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ na cweꞌ na ticañoomꞌm chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na cwiqueⁿ nnꞌaⁿ fariseos, xocatseiꞌndaaꞌnaꞌ jom jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Cwii yuscu na nchii tsꞌaⁿ judío seiyuꞌ ñequio Jesús

(Mr. 7:24-30)

21Quia joꞌ jluiꞌ Jesús joꞌ joꞌ ndi ñꞌa̱a̱ⁿyâ ñꞌeⁿñê, tjaaⁿ jo ndyuaa tsjoom Tiro ñꞌeⁿ Sidón. 22Ndoꞌ cwii yuscu tsjaaⁿ nnꞌaⁿ cananita na macꞌeⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ jndyotseicandyooꞌñê na mꞌaaⁿ Jesús, cꞌuaa seineiiⁿ, seityꞌooñê tsoom:

—ꞌU Ta, na cwiluiindyuꞌ tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooꞌ, cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ ñꞌeⁿndyo̱. Mꞌaaⁿ nomjndaaya na jeeⁿ cwajndii matjoom. Maleiñꞌoom jndyetia jom.

23Sa̱a̱ Jesús meiⁿcwii ñꞌoom ticꞌo̱o̱ⁿ. Quia joꞌ jâ saantyjaaꞌâ jom, jlaꞌtyꞌoondyô̱ nnoom, lꞌuuyâ:

—Cwa cajñomꞌ yuscumꞌaaⁿꞌ, ee jeeⁿ cꞌuaa ꞌñom ndyontyjo̱o̱ⁿ nanqua̱a̱ⁿꞌa.

24Quia joꞌ tso Jesús:

—Macanda̱ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ ndyuaa Israel na jñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ja. Ee joona cwiluiindyena chaꞌcwijom canmaⁿ na jnda̱ tsuundye.

25Ndoꞌ tyjeꞌcañoom yuscuꞌñeeⁿ jom, tcoꞌ xtye jo nnoom, tso:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, cateijndeiꞌ ja.

26Sa̱a̱ tꞌo̱o̱ⁿ nnom yuscuꞌñeeⁿ, tsoom:

—Ticatsonaꞌ na nncwjiꞌ tsꞌaⁿ tyooꞌ cwentaa yocanchꞌu ndoꞌ nncjuꞌyom juunaꞌ nda̱a̱ calueꞌ nchꞌu.

27Tso yuscuꞌñeeⁿ nnoom:

—Mayuuꞌ Ta, sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, cwicwaꞌ calueꞌ nchꞌu nacajnda̱a̱ na cwiquiaa nacjeeꞌ meiⁿsa ꞌnaaⁿꞌ ntyꞌoyoꞌ.

28Quia joꞌ tꞌo̱o̱ⁿ nnom yuscuꞌñeeⁿ, tsoom:

—ꞌU yuscu, tꞌmaⁿ waa na matseiꞌyuꞌyaꞌ tsꞌomꞌ. Catsꞌaanaꞌ chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌomꞌ.

Ndoꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ mañoomꞌ nꞌmaⁿ nomjnda yuscuꞌñeeⁿ.

Seinꞌmaⁿ Jesús jndye nnꞌaⁿwii

29Jnda̱ jluiꞌ Jesús joꞌ joꞌ ndi ñꞌa̱a̱ⁿyâ ñꞌeⁿñê, tjaaⁿ ꞌndyoo ꞌndyoo ndaaluee Galilea. Tjawaaⁿ cwii ta, tjacjom joꞌ joꞌ. 30Ndoꞌ tquieꞌcañom jndyendye nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿ. Tquiochona ntꞌom nnꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌeeꞌ, nnꞌaⁿ nchjaaⁿ, nnꞌaⁿ na tileicalaꞌneiⁿ, nnꞌaⁿ na ticanda̱a̱ꞌndye ndoꞌ ñequio jndye ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿwii. Tyotsa̱ꞌna nnꞌaⁿwiiꞌñeeⁿ nacañoomꞌ Jesús, ndoꞌ seinꞌmaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ. 31Jndyendye nnꞌaⁿ ntyꞌiaana na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ na tileicalaꞌneiⁿ, ndoꞌ tcoꞌyanaꞌ nnꞌaⁿ na ticanda̱a̱ꞌndye, ndoꞌ cwiꞌoocaꞌ nnꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌeeꞌ, ndoꞌ ya cwintyꞌiaa nnꞌaⁿ na nchjaaⁿ. Joꞌ chii sꞌaanaꞌ na jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna. To̱ꞌna na tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ Israel.

Tquiaa Jesús na tcwaꞌ ñequiee meiⁿ naⁿnom

(Mr. 8:1-10)

32Quia joꞌ tꞌmaⁿ Jesús jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê. Tsoom nda̱a̱yâ:

—Jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿmꞌaⁿꞌ, ee jnda̱ ndyee xuee na mꞌaⁿna ñꞌeⁿndyo̱ ndoꞌ tatjaaꞌnaⁿ ljoꞌ cwii cwileiꞌñꞌomtina na nlcwaꞌna. Ticalꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na njño̱o̱ⁿ joona na cꞌoona lꞌaana na ñeꞌjndoꞌna, tintsꞌaanaꞌ na tajndeiiꞌ nꞌomna na ꞌoona nato.

33Quia joꞌ lꞌuuyâ nnoom:

—Ñjaaⁿñe mꞌaaⁿya jo jnda̱a̱ tjaaꞌnaⁿ yuu ya nliuuyâ nantquie na jndye na nnda̱a̱ꞌ nncjaacjoo nnꞌaⁿ na jndyendye.

34Taxꞌee Jesús nda̱a̱yâ:

—¿Cwanti tyooꞌ cwileiꞌñꞌomꞌyoꞌ?

Tꞌo̱o̱yâ nnoom, lꞌuuyâ:

—Ntquieeꞌ taⁿꞌ tyooꞌ ndoꞌ ñꞌeⁿ cwantindye calcaa nchꞌu.

35Quia joꞌ sa̱ꞌntjoom na cwindyuaandye nnꞌaⁿ nomtyuaa. 36Toꞌñoom ntyooꞌñeeⁿ ñequio calcaa ndoꞌ tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿnaꞌ. Jnda̱ joꞌ tyjeeⁿ ndoꞌ tquiaaⁿ joonaꞌ nda̱a̱yâ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ jâ tꞌo̱o̱ⁿyâ joonaꞌ nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. 37Chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ tcwaꞌtjacjoona. Ndoꞌ jlaꞌcato̱o̱ꞌâ ntquieeꞌ tsquiee ñequio ntaⁿꞌ ntyooꞌ ñequio calcaa na ꞌndiicheⁿnaꞌ. 38Nnꞌaⁿ na tcwaꞌ quia joꞌ tueeꞌ chaꞌna ñequiee meiⁿ naⁿnom. Meiⁿ tîcatuꞌnchondye naⁿlcu ñequio yocanchꞌu. 39Quia na jnda̱ tꞌmaⁿ Jesús nnꞌaⁿ ee mana cwito̱ⁿꞌndyena, quia joꞌ tuo̱o̱ⁿ tsꞌom wꞌaandaa. Saayâ, squia̱a̱yâ ndyuaa Magdala.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index