Search form

Mateo 15:22

22Ndoꞌ cwii yuscu tsjaaⁿ nnꞌaⁿ cananita na macꞌeⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ jndyotseicandyooꞌñê na mꞌaaⁿ Jesús, cꞌuaa seineiiⁿ, seityꞌooñê tsoom:

—ꞌU Ta, na cwiluiindyuꞌ tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooꞌ, cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ ñꞌeⁿndyo̱. Mꞌaaⁿ nomjndaaya na jeeⁿ cwajndii matjoom. Maleiñꞌoom jndyetia jom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index