Search form

Mateo 15:31

31Jndyendye nnꞌaⁿ ntyꞌiaana na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ na tileicalaꞌneiⁿ, ndoꞌ tcoꞌyanaꞌ nnꞌaⁿ na ticanda̱a̱ꞌndye, ndoꞌ cwiꞌoocaꞌ nnꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌeeꞌ, ndoꞌ ya cwintyꞌiaa nnꞌaⁿ na nchjaaⁿ. Joꞌ chii sꞌaanaꞌ na jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna. To̱ꞌna na tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ Israel.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index