Search form

Mateo 15:32

Tquiaa Jesús na tcwaꞌ ñequiee meiⁿ naⁿnom

(Mr. 8:1-10)

32Quia joꞌ tꞌmaⁿ Jesús jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê. Tsoom nda̱a̱yâ:

—Jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿmꞌaⁿꞌ, ee jnda̱ ndyee xuee na mꞌaⁿna ñꞌeⁿndyo̱ ndoꞌ tatjaaꞌnaⁿ ljoꞌ cwii cwileiꞌñꞌomtina na nlcwaꞌna. Ticalꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na njño̱o̱ⁿ joona na cꞌoona lꞌaana na ñeꞌjndoꞌna, tintsꞌaanaꞌ na tajndeiiꞌ nꞌomna na ꞌoona nato.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index