Search form

Mateo 16

Catsꞌaa Jesús cwii ꞌnaaⁿ na cweꞌ tsꞌaⁿ xocanda̱a̱ nntsꞌaa

(Mr. 8:11-13; Lc. 12:54-56)

1Nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ saduceos tquieꞌcañomna na mꞌaaⁿ Jesús. Ñeꞌcalꞌana xjeⁿ jom, joꞌ na taⁿna nnoom na catsꞌaaⁿ cwii ꞌnaaⁿ na nntyꞌiaana na mꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na Tyꞌo̱o̱tsꞌom jñom jom. 2Sa̱a̱ tꞌo̱ Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—Quia na jnda̱ tmaaⁿ cwintyꞌiaꞌyoꞌ na jeeⁿ tmaaⁿ nchquiu, cwinduꞌyoꞌ: “Matseinmaaⁿñeyanaꞌ.” 3Ndoꞌ quia na cwitsjoom cwintyꞌiaꞌyoꞌ na jeeⁿ neiⁿncooꞌ nchquiu ꞌndaa, cwinduꞌyoꞌ: “Jeꞌ maxjeⁿ nncuaꞌ.” ꞌO nnꞌaⁿ na tiñecwii mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ, jeeⁿ ya cwilaꞌnoⁿꞌyoꞌ ꞌnaaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nchquiu na mꞌaⁿ tsjo̱ꞌluee sa̱a̱ tileicalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ cwii ndyochꞌeetinaꞌ cantyja na cwitꞌmo̱o̱ⁿ tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na cwintyꞌiaꞌyoꞌ na matsꞌaa. 4Nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ jeeⁿ tia nnꞌaⁿndye, jnda̱ ꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, cwitaⁿna cwii ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ na ñeꞌcantyꞌiaana. Sa̱a̱ xonquiaya na nntyꞌiaana cwii ꞌnaaⁿ na tꞌmaⁿ. Macanda̱ calaꞌno̱ⁿꞌna ljoꞌ ñeꞌcaꞌmo̱ⁿnaꞌ juu na tjom Jonás.

Mana tjaaⁿ, ꞌñeeⁿ joona.

Ndaaljoꞌ ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ fariseos

(Mr. 8:14-21)

5Quia joꞌ saanndaaꞌâ cwiicheⁿ xndyaaꞌ ndaaluee. Ndoꞌ quia na squia̱a̱yâ joꞌ joꞌ ñꞌeⁿ Jesús jliuuyâ na tjaaꞌnaⁿ nantquie cañꞌeⁿ, jnda̱ tsuuꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ juunaꞌ. 6Tso Jesús nda̱a̱yâ:

—Cꞌomcꞌeendyoꞌ na calꞌaꞌyoꞌ cwenta cantyja ꞌnaaⁿꞌ ndaaljoꞌ ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ saduceos.

7Ndoꞌ jâ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê to̱o̱ꞌâ na cwilana̱a̱ⁿ cheⁿncjo̱o̱yâ. Lꞌuuyâ:

—Macwjeeⁿꞌeⁿ ñꞌoomwaaꞌ nda̱a̱ya ncꞌe na tjaaꞌnaⁿ tyooꞌ cwileiꞌñꞌo̱o̱ⁿya.

8Ndoꞌ seiꞌno̱ⁿꞌ Jesús na mꞌaaⁿꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tyooꞌ ñꞌeⁿ ndaaljoꞌ. Tsoom nda̱a̱yâ:

—ꞌO nnꞌaⁿ na titꞌmaⁿ cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ, ¿chiuu na jeeⁿ jndye mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ na tjaaꞌnaⁿ tyooꞌ cwileiꞌñꞌomꞌyoꞌ? 9¿Aa maxjeⁿ ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na tsjo̱o̱ luaaꞌ? ¿Aa ticjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ꞌom taⁿꞌ tyooꞌñeeⁿ na tyja̱ya na tcwaꞌ ꞌom meiⁿ nnꞌaⁿ, ndoꞌ na jndye tsquiee tyooꞌ jlaꞌweꞌyoꞌ na seicwaljooꞌnaꞌ? 10Ndoꞌ ¿aa meiⁿ ticjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ cwiicheⁿ ntquieeꞌ taⁿꞌ tyooꞌ na tyja̱ya na tcwaꞌ ñequiee meiⁿ nnꞌaⁿ, ndoꞌ mati lojoo tsquiee ntaⁿꞌ tyooꞌ jlaꞌweꞌyoꞌ na seicwaljooꞌnaꞌ? Nnda̱a̱ nntsꞌaa na nleijndaaꞌ nantquie na nlcwaꞌyoꞌ. 11Joꞌ chii ¿chiuu na tiqueⁿꞌyoꞌ cwenta na nchii matseina̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ tyooꞌ? Ja tsjo̱o̱ na calꞌaꞌyoꞌ cwenta cantyja ꞌnaaⁿꞌ ndaaljoꞌ ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ saduceos.

12Quia ljoꞌcheⁿ jlaꞌno̱o̱ⁿꞌâ na nchii cantyja ꞌnaaⁿꞌ ndaaljoꞌ na cwiluii tyooꞌ na calꞌaayâ cwenta, sa̱a̱ tañeꞌquiandyô̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ saduceos.

Macwjiꞌyuuꞌñe Pedro na Jesús cwiluiiñê Cristo

(Mr. 8:27-30; Lc. 9:18-21)

13Quia joꞌ tja Jesús ndaatyuaa tsjoom Cesarea Filipo. Jnda̱ squia̱a̱yâ joꞌ joꞌ taxꞌeeⁿ nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê, tsoom:

—Ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee ¿ꞌñeeⁿ cwilue nnꞌaⁿ na cwiluiindyo̱?

14Tꞌo̱o̱yâ nnoom lꞌuuyâ:

—Mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilue na ꞌu Juan, tsꞌaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ. Ndoꞌ ntꞌom cwilue Elías ꞌu, ntꞌom cwilue na Jeremías oo cwiicheⁿ profeta.

15Tso Jesús nda̱a̱yâ:

—Ndoꞌ ꞌo jeꞌ, ¿ꞌñeeⁿ cwinduꞌyoꞌ na cwiluiindyo̱?

16Tꞌo̱ Simón Pedro nnoom, tso:

—ꞌU cwiluiindyuꞌ nquii Cristo, Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌ.

17Tso Jesús nnom:

—ꞌU Simón, jnda Jonás, tꞌmaⁿ waa na matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌu na luaaꞌ matseiꞌno̱ⁿꞌ. Ee nchii cweꞌ tsꞌaⁿ na tꞌmo̱ⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ njomꞌ. Nquii Tsotya̱ya na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee tquiaaⁿ na matseiꞌno̱ⁿꞌ cantyja ꞌnaⁿya. 18Mati matsjo̱o̱ njomꞌ na ꞌu jndyuꞌ Pedro, ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿnaꞌ tsjo̱ꞌ. Nacjooꞌ juu tsjo̱ꞌwaañe nlqua̱a̱ⁿya tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiiꞌndyo̱ cwentaya. Ndoꞌ meiⁿ naⁿjndii na mꞌaⁿ quiiꞌ bꞌio na jeeⁿ jnda̱ cwilaꞌxmaⁿna, xocanaⁿjnda̱na nacjooꞌ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na cwjiiꞌndyo̱ cwentaya. 19Ja nñequiaya na tꞌmaⁿ nntseixmaⁿꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ na matsa̱ꞌntjoom cañoomꞌluee. Ñꞌoom na nntsuꞌ na ticatyꞌiomnaꞌ na calꞌa nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancuewaa, ñꞌoomꞌñeeⁿ nntseixꞌiaaꞌñenaꞌ ñequio ñꞌoom na ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ ñꞌoom na nntsuꞌ na wanaaⁿ na calꞌa nnꞌaⁿ mati nntseixꞌiaaꞌñenaꞌ ñequio juu ñꞌoom na ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

20Quia joꞌ Jesús tqueⁿtyeeⁿ ñꞌoom nda̱a̱yâ na meiⁿcwii nnom tsꞌaⁿ ticatꞌmo̱o̱ⁿyâ na jom cwiluiiñê Cristo.

Matseicandii Jesús cantyja na nncueeⁿꞌeⁿ

(Mr. 8:31–9:1; Lc. 9:22-27)

21Xjeⁿꞌñeeⁿ to̱ꞌ Jesús na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê na jndeiꞌnaꞌ na nncjaⁿ Jerusalén. Joꞌ joꞌ tꞌmaⁿ nawiꞌ nntjoom nlꞌa nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye, ñequio ntyee na cwiluiitquiendye, ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Naⁿꞌñeeⁿ nlaꞌcueeꞌna jom, sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee nncwandoꞌxcoom. 22Quia joꞌ tjañꞌoom Pedro Jesús cwii ntyja, to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na matsoom nnom na ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ na nntjom na luaaꞌ. Tsoom:

—Tijoom quiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntjomꞌ na luaaꞌ. Tixoquiaaⁿ na nluii naljoꞌ.

23Teiqueⁿ Jesús tsoom nnom Pedro:

—Quindyo̱o̱ꞌ nacañomya ꞌu Satanás. Ñeꞌcatseitsaⁿꞌ ja. ꞌU ñeꞌcatseiꞌnndaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ee ñꞌoom na matseiꞌtiuuꞌ jnaⁿnaꞌ cweꞌ cantyja na cwilaꞌtiuu nnꞌaⁿ, nchii chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

24Jnda̱ chii tso Jesús nda̱a̱yâ:

—Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na lꞌue tsꞌom na nncwꞌaaꞌñe ja, cwjiꞌñê ljoꞌ na matseitiuu nqueⁿ. Caljoya tsꞌoom nawiꞌ na matjoom meiiⁿ cueeⁿꞌeⁿ. Ndoꞌ candyontyjo̱o̱ⁿ cantyja na matsꞌaa. 25Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na mañequiaañe na catjom ljoꞌ na nntjom, ncꞌe na mꞌaaⁿ cantyja ꞌnaⁿya, tsaⁿꞌñeeⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿñê. Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na malꞌueeꞌñe cheⁿnquii chiuu nluiꞌnꞌmaaⁿñe, majoꞌto joꞌ nntsuuñe. 26Meiiⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue cuaanaꞌ cwentaaꞌ tsꞌaⁿ sa̱a̱ yuu waa na mateijndeiinaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ee xocꞌo̱naꞌ ñꞌeⁿñê na ticatsuu añmaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ ¿aa nnda̱a̱ nntiomlꞌua tsꞌaⁿ na nluiꞌnꞌmaaⁿñe añmaaⁿꞌaⁿ? ¿Cwaaⁿ nnda̱a̱? 27Ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nncwja̱caño̱o̱ⁿnndaꞌa tsjoomnancue ñequio ángeles cwentaaꞌ Tsotya̱ya. Quia ljoꞌ nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja chaꞌxjeⁿ na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ nquii Tsotya̱ya. Ndoꞌ nntsꞌaa na nncoꞌñom ticwii cwii tsꞌaⁿ cantyjati na ñesꞌaa, aa na ya, aa na tisꞌa. 28Ñꞌoom na mayuuꞌ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, mamꞌaⁿ nnꞌaⁿ ljooñe na tixocwjena hasta na jnda̱ ntyꞌiaanda̱a̱na ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na macwja̱caño̱o̱ⁿ na nntsa̱ꞌntjo̱ⁿya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index