Search form

Mateo 16:19

19Ja nñequiaya na tꞌmaⁿ nntseixmaⁿꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ na matsa̱ꞌntjoom cañoomꞌluee. Ñꞌoom na nntsuꞌ na ticatyꞌiomnaꞌ na calꞌa nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancuewaa, ñꞌoomꞌñeeⁿ nntseixꞌiaaꞌñenaꞌ ñequio ñꞌoom na ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ ñꞌoom na nntsuꞌ na wanaaⁿ na calꞌa nnꞌaⁿ mati nntseixꞌiaaꞌñenaꞌ ñequio juu ñꞌoom na ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index