Search form

Mateo 16:26

26Meiiⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue cuaanaꞌ cwentaaꞌ tsꞌaⁿ sa̱a̱ yuu waa na mateijndeiinaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ee xocꞌo̱naꞌ ñꞌeⁿñê na ticatsuu añmaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ ¿aa nnda̱a̱ nntiomlꞌua tsꞌaⁿ na nluiꞌnꞌmaaⁿñe añmaaⁿꞌaⁿ? ¿Cwaaⁿ nnda̱a̱?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index