Search form

Mateo 16:27

27Ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nncwja̱caño̱o̱ⁿnndaꞌa tsjoomnancue ñequio ángeles cwentaaꞌ Tsotya̱ya. Quia ljoꞌ nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja chaꞌxjeⁿ na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ nquii Tsotya̱ya. Ndoꞌ nntsꞌaa na nncoꞌñom ticwii cwii tsꞌaⁿ cantyjati na ñesꞌaa, aa na ya, aa na tisꞌa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index