Search form

Mateo 16:3

3Ndoꞌ quia na cwitsjoom cwintyꞌiaꞌyoꞌ na jeeⁿ neiⁿncooꞌ nchquiu ꞌndaa, cwinduꞌyoꞌ: “Jeꞌ maxjeⁿ nncuaꞌ.” ꞌO nnꞌaⁿ na tiñecwii mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ, jeeⁿ ya cwilaꞌnoⁿꞌyoꞌ ꞌnaaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nchquiu na mꞌaⁿ tsjo̱ꞌluee sa̱a̱ tileicalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ cwii ndyochꞌeetinaꞌ cantyja na cwitꞌmo̱o̱ⁿ tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na cwintyꞌiaꞌyoꞌ na matsꞌaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index