Search form

Mateo 17

Na seichuiiꞌnaꞌ Jesús

(Mr. 9:2-13; Lc. 9:28-36)

1Jnda̱ teinom yom xuee, quia joꞌ tjañꞌoom Jesús Pedro ñequio Jacobo ñequio Juan tyjee Jacoboꞌñeeⁿ. Tjachom joona cwii sjo̱ nandye yuu na ñenquieena. 2Xcwe na cwintyꞌiaana ndoꞌ seichuiiꞌnaꞌ jom jo nda̱a̱na. Sꞌaanaꞌ na jeeⁿ caxuee nnoom chaꞌcwijom nnom ñeꞌquioomꞌ. Ndoꞌ seicwaqueⁿnaꞌ liaⁿꞌaⁿ na canchiiꞌ chaꞌna nntyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ chom lámpara. 3Ndoꞌ juu xjeⁿꞌñeeⁿ nacañomꞌm teitquiooꞌndye we nnꞌaⁿ na ñetꞌom teiyo, juu Moisés ñꞌeⁿ Elías. Cwilaꞌneiⁿna ñꞌeⁿñê. 4Quia joꞌ tso Pedro nnoom:

—Ta, jeeⁿ ya nquiuuyâ na mꞌaaⁿyâ ñjaaⁿ. Xeⁿ cjaaweeꞌ tsꞌomꞌ, nluii ndyee xquieꞌ ñjaaⁿñe, cwii cwentaꞌ nncuꞌ, cwii cwentaaꞌ Moisés ndoꞌ cwiicheⁿ cwentaaꞌ Elías.

5Ndicwaⁿ matseineiⁿ Pedro ndoꞌ jndyoquioo cwii nchquiu na jeeⁿ canchiiꞌ caxuee juunaꞌ. Seicata̱ꞌnaꞌ joona ndoꞌ teicꞌuaa na seineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nchquiuꞌñeeⁿ, tsoom:

—Luaañe tiꞌJndaaya na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom ñequiiꞌcheⁿ mañequiaanaꞌ na neiⁿya. Candyeꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiiⁿ.

6Ndyee naⁿꞌñeeⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús, jnda̱ na jndyena ñꞌoomwaaꞌ, tyꞌetaꞌnquiona xjeⁿ nomtyuaacheⁿ ee jeeⁿ tꞌmaⁿ jlaꞌcatyuendyena. 7Quia joꞌ seicandyooꞌñe Jesús nacañoomna. Tyeⁿnquioomꞌm joona, tsoom nda̱a̱na:

—Quicantyjaꞌyoꞌ. Talacatyuendyoꞌ.

8Jlunda̱a̱ndyena. Meiⁿcwii tsꞌaⁿ tîcantyꞌiaana macanda̱ ñenquii Jesús.

9Ndoꞌ yocheⁿ na tquiocuena sjo̱ꞌñeeⁿ, sa̱ꞌntjom Jesús joona, tsoom:

—Yocheⁿ na ndicwaⁿ wando̱ꞌa, ticanduꞌyoꞌ nnom meiⁿcwii tsꞌaⁿ ꞌnaⁿ na ntyꞌiaꞌyoꞌ jeꞌ. Ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nncꞌio̱ ndoꞌ nncwando̱ꞌxco̱, quia ljoꞌcheⁿ wanaaⁿ na nnduꞌyoꞌ cantyja na ntyꞌianda̱a̱ꞌyoꞌ.

10Quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—Nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, cwitꞌmo̱o̱ⁿna na macaⁿnaꞌ na cwjeeꞌjndyee Elías. Ñeꞌcandya̱a̱yâ ¿chiuu na luaaꞌ cwitꞌmo̱o̱ⁿna?

11Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na:

—Mayuuꞌ na mandyocwjeeꞌcañoom Elías, ndoꞌ tseixmaaⁿ na nntseijndaaꞌñê chaꞌtso, 12sa̱a̱ candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱ na jnda̱ tyjeeꞌ Elías sa̱a̱ tîcalaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Lꞌana chaꞌxjeⁿ na lꞌue nꞌomna ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ malaaꞌtiꞌ nlꞌana ñꞌeⁿndyo̱ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee.

13Quia ljoꞌcheⁿ jlaꞌno̱ⁿꞌna na seineiiⁿ nda̱a̱na cantyja ꞌnaaⁿꞌ Juan, tsaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ.

Seinꞌmaⁿ Jesús cwii tyochjoo na cweꞌ cwiquiooñeto

(Mr. 9:14-29; Lc. 9:37-43)

14Quia na jnda̱ tquienndaꞌna yuu na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye, jndyotseicandyooꞌñe cwii tsaⁿsꞌa na mꞌaaⁿ Jesús. Tcoomꞌm xtyeeⁿ jo nnom, tsoom:

15—Ta, cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ ñꞌeⁿ tiꞌjndaaya. Ee maleiñꞌoom jndyetia jom ndoꞌ jeeⁿ cwajndii matjoom. Jndye ndiiꞌ machꞌeenaꞌ na cwiquiooñê naquiiꞌ chom ndoꞌ naquiiꞌ ndaa. 16Ndoꞌ jndyo̱ñꞌo̱ⁿya jom na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyuꞌ sa̱a̱ tileicanda̱a̱ na nlaꞌnꞌmaⁿna jom.

17Tꞌo̱ Jesús, tsoom nda̱a̱yâ:

—ꞌO nnꞌaⁿ na ticalayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ, ndoꞌ jeeⁿ tixcwe cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ, ¿cwanti yo cwii macaⁿnaꞌ na nljooꞌndyo̱ ñꞌeⁿndyoꞌ na mꞌmo̱o̱ⁿtya̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ? ¿Cwanti xuee cwii nnda̱a̱ nntseiquii tsꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ? Quioñꞌomꞌyoꞌ tiꞌchjoomꞌaaⁿꞌ ñjaaⁿñe.

18Quia joꞌ seitiaꞌ Jesús jndyetiaꞌñeeⁿ, joꞌ chii jluiꞌ naquiiꞌ tsꞌom tyochjoo. Mañoomꞌ nꞌmaⁿ juu.

19Jnda̱ tuii na luaaꞌ, quia joꞌ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê jluiiꞌâ cwii ntyja na ñencjo̱o̱yâ ñꞌeⁿñê. Taꞌxꞌa̱a̱yâ nnoom, lꞌuuyâ:

—¿Chiuu na jâ tîcanda̱a̱ nntjeiiꞌâ jndyetiaꞌñeeⁿ?

20Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱yâ, tsoom:

—Ncꞌe na ticalaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ joꞌ chii tîcanda̱a̱ lꞌaꞌyoꞌ. Sa̱a̱ candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, mayuuꞌcheⁿ meiiⁿ na cachjoo cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ chaꞌna cachjoo lqueeⁿꞌ mostaza sa̱a̱ matꞌmaⁿ tsꞌiaaⁿ nnda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ. Meiiⁿ waa cwii na jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ cwiwinomꞌyoꞌ hasta matseijomnaꞌ chaꞌna cwii sjo̱ndye nquiuꞌyoꞌ, sa̱a̱ nnda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ. Nntsꞌaanaꞌ chaꞌcwijom na nnduꞌyoꞌ nnom sjo̱waaꞌ: “Quindyo̱ꞌ ñjaaⁿ, cjaꞌ laꞌñeⁿ”, ndoꞌ nleindyo̱o̱naꞌ. Ee tjaaꞌnaⁿ cwii na xocanda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ xeⁿ na mayuuꞌ cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ. 21Sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jndyetiameiⁿꞌ cwicaluiꞌncꞌuaaꞌndyena, joꞌ chii macaⁿnaꞌ na catseicwejndoꞌñe tsꞌaⁿ ndoꞌ catseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ.

Matseicandiinndaꞌ Jesús na nncueeⁿꞌeⁿ

(Mr. 9:30-32; Lc. 9:43-45)

22Ndoꞌ yocheⁿ na tyomaꞌno̱o̱ⁿyâ tsꞌo̱ndaa Galilea, tso Jesús nda̱a̱yâ na jom na cwiluiiñê tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, mamꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ juu na nñequiaa cwenta jom luee nnꞌaⁿ. 23Ndoꞌ nlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ jom, sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee nñequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nncwandoꞌxcoom na tueeⁿꞌeⁿ. Quia na jndya̱a̱yâ na luaaꞌ, sꞌaanaꞌ na jeeⁿ tia nquiuuyâ.

Tioomna tsꞌiaaⁿnda̱a̱na cwentaaꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ

24Tueeꞌ Jesús tsjoom Capernaum ñequio jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwitoꞌñoom sꞌom tsꞌiaaⁿnda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos cwentaaꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ tyꞌentyjaaꞌna Pedro, jluena nnoom:

—Tsaⁿ na maꞌmo̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ, ¿aa tiquitioom sꞌom tsꞌiaaⁿnnoom cwentaaꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ?

25Tꞌo̱ Pedro, matsoom:

—Quitioom tsꞌiaaⁿnnoom.

Tyoowiquiuuꞌ na tuii na luaaꞌ, tjaquieeꞌ Pedro quiiꞌ wꞌaa. Tyuaaꞌti to̱ꞌ Jesús na matseineiiⁿ nnom Pedro. Tsoom:

—¿Chiuu mꞌaaⁿꞌ tsꞌomꞌ ꞌu, Simón? Joo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ, ¿ꞌñeeⁿ matseiꞌtiuuꞌ na cwiqueⁿna xjeⁿ na catioom tsꞌiaaⁿnda̱a̱? ¿Aa nnꞌaⁿ wꞌaana oo aa ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ?

26Tꞌo̱ Pedro nnoom, tso:

—Ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ cwitioom tsꞌiaaⁿnda̱a̱, sa̱a̱ nnꞌaⁿ wꞌaana tiquitioom.

Tso Jesús nnom Pedro:

—Quia joꞌ naⁿꞌñeeⁿ maꞌndiinaꞌ nnꞌaⁿ wꞌaana. 27Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ cha tilaꞌteincuuꞌndye nnꞌaⁿ na cwitoꞌñoom sꞌom, nntio̱o̱ⁿya cwanti na lꞌue nꞌomna. Joꞌ chii cjaꞌcjuꞌ tseiꞌnchquia ndaaluee. Catscaa na nncwjiꞌjndyeeꞌ, cato̱o̱ⁿꞌndyuꞌ ꞌndyooyoꞌ, joꞌ joꞌ nljeiꞌ cwii tsjo̱ꞌñjeeⁿ na nleijndeiinaꞌ tsꞌiaaⁿnda̱a̱ya. Cjaꞌñꞌoomꞌ, nñequiaaꞌ juunaꞌ nda̱a̱na cwentaaya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index