Search form

Mateo 17:25

25Tꞌo̱ Pedro, matsoom:

—Quitioom tsꞌiaaⁿnnoom.

Tyoowiquiuuꞌ na tuii na luaaꞌ, tjaquieeꞌ Pedro quiiꞌ wꞌaa. Tyuaaꞌti to̱ꞌ Jesús na matseineiiⁿ nnom Pedro. Tsoom:

—¿Chiuu mꞌaaⁿꞌ tsꞌomꞌ ꞌu, Simón? Joo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ, ¿ꞌñeeⁿ matseiꞌtiuuꞌ na cwiqueⁿna xjeⁿ na catioom tsꞌiaaⁿnda̱a̱? ¿Aa nnꞌaⁿ wꞌaana oo aa ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index