Search form

Mateo 17:27

27Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ cha tilaꞌteincuuꞌndye nnꞌaⁿ na cwitoꞌñoom sꞌom, nntio̱o̱ⁿya cwanti na lꞌue nꞌomna. Joꞌ chii cjaꞌcjuꞌ tseiꞌnchquia ndaaluee. Catscaa na nncwjiꞌjndyeeꞌ, cato̱o̱ⁿꞌndyuꞌ ꞌndyooyoꞌ, joꞌ joꞌ nljeiꞌ cwii tsjo̱ꞌñjeeⁿ na nleijndeiinaꞌ tsꞌiaaⁿnda̱a̱ya. Cjaꞌñꞌoomꞌ, nñequiaaꞌ juunaꞌ nda̱a̱na cwentaaya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index