Search form

Mateo 17:5

5Ndicwaⁿ matseineiⁿ Pedro ndoꞌ jndyoquioo cwii nchquiu na jeeⁿ canchiiꞌ caxuee juunaꞌ. Seicata̱ꞌnaꞌ joona ndoꞌ teicꞌuaa na seineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nchquiuꞌñeeⁿ, tsoom:

—Luaañe tiꞌJndaaya na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom ñequiiꞌcheⁿ mañequiaanaꞌ na neiⁿya. Candyeꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiiⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index