Search form

Mateo 17:9

9Ndoꞌ yocheⁿ na tquiocuena sjo̱ꞌñeeⁿ, sa̱ꞌntjom Jesús joona, tsoom:

—Yocheⁿ na ndicwaⁿ wando̱ꞌa, ticanduꞌyoꞌ nnom meiⁿcwii tsꞌaⁿ ꞌnaⁿ na ntyꞌiaꞌyoꞌ jeꞌ. Ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nncꞌio̱ ndoꞌ nncwando̱ꞌxco̱, quia ljoꞌcheⁿ wanaaⁿ na nnduꞌyoꞌ cantyja na ntyꞌianda̱a̱ꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index