Search form

Mateo 18

¿ꞌÑeeⁿ nncꞌoom na tꞌmaⁿñeti?

(Mr. 9:33-37; Lc. 9:46-48)

1Ndoꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿ Jesús squia̱a̱caño̱o̱ⁿyâ jom. Taꞌxꞌa̱a̱yâ nnoom, lꞌuuyâ:

—¿ꞌÑeeⁿ juu nncꞌoom na tꞌmaⁿñeti yuu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom?

2Quia joꞌ tꞌmaⁿ Jesús cwii tyochjoo, tqueeⁿ juu xcwe quiiꞌntaaⁿyâ. 3Ndoꞌ tsoom nda̱a̱yâ:

—Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, xeⁿ tilcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ jnaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ cꞌomꞌyoꞌ chaꞌna yocanchꞌu na tiqueeⁿ nꞌom na nluiitꞌmaⁿndyena, quia joꞌ xonda̱a̱ nntsaquieeꞌndyoꞌ cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 4Cweꞌ joꞌ tsꞌaⁿ na majuꞌñecje ndoꞌ ticalꞌueeꞌñe na nluiitꞌmaⁿñe, matseijomnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌna tyochjoomꞌaaⁿ. Ndoꞌ na ljoꞌ cwiluiitꞌmaⁿñê cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 5Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na neiiⁿꞌ cwii yuchjoo chaꞌna tyochjoomꞌaaⁿ, maja neiiⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ.

Qua̱a̱ⁿya cwenta ticalꞌaaya natia

(Mr. 9:42-48; Lc. 17:1-2)

6’Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseijndo̱ꞌ tsꞌom cwii yucachjoo na catsꞌaa natia, tsaⁿꞌñeeⁿ yati xeⁿ cjuꞌnaꞌ jom tsꞌom ndaaluee na chuꞌtyeⁿ xtyoomꞌm cwii tsjo̱ꞌsuu tꞌmaⁿ. 7Jeeⁿ wiꞌ cwitjoom nnꞌaⁿ tsjoomnancue na jndye nnom neiⁿncooꞌ niom na macjaachuunaꞌ joona na cwilaꞌtjo̱o̱ndyena. Sa̱a̱ tjaa chiuu ya ee maxjeⁿ niomnaꞌ. Sa̱a̱ nntꞌuiiwiꞌnaꞌ tsꞌaⁿ na matseijndo̱ꞌ tsꞌom xꞌiaaꞌ na catsꞌaa yuu na tia.

8’Xeⁿ na wjaañꞌoomnaꞌ ꞌu na matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿꞌ tsꞌo̱ꞌ oo xꞌeꞌ, catsaꞌ xjeⁿ joonaꞌ chaꞌcwijom catyjeeꞌ, catyenquieꞌ joonaꞌ cha tintseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌtiꞌ. Ee yati na nnda̱a̱ nntseixmaⁿꞌ na ticantycwii na wandoꞌ añmaaⁿꞌ meiiⁿ chaꞌcwijom na ticanda̱a̱ꞌndyuꞌ, nchiiti na canda̱a̱ꞌndyuꞌ ndoꞌ nncjuꞌnaꞌ ꞌu quiiꞌ chom na tijoom canduuꞌ. 9Ndoꞌ xeⁿ cweꞌ cantyja na mantyꞌiaꞌ wjaañꞌoomnaꞌ ꞌu na matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, catsaꞌ xjeⁿ chaꞌcwijom na cwjiꞌ tsꞌomnjomꞌ ndoꞌ catquieꞌ juunaꞌ cha tintseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌtiꞌ. Ee yati na nnda̱a̱ nntseixmaⁿꞌ na ticantycwii na wandoꞌ añmaaⁿꞌ meiiⁿ chaꞌcwijom ñeꞌcwii tsꞌomnjomꞌ, nchiiti na we tsꞌomnjomꞌ ndoꞌ nncjuꞌnaꞌ ꞌu quiiꞌ chom bꞌio.

Calaꞌno̱o̱ⁿꞌa cantyja ꞌnaaⁿꞌ catsmaⁿ na tsuuñe

(Lc. 15:3-7)

10’Calꞌaꞌyoꞌ cwenta na tincꞌomꞌyoꞌ na ticueeꞌ nꞌomꞌyoꞌ meiⁿcwii yucachjoo. Ee nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱ jo nandye mꞌaⁿ ángeles na cwilꞌa cwenta yocanchꞌu. Ndoꞌ ángelesꞌñeeⁿ meiⁿnquia xjeⁿ cwilaꞌneiⁿna nnom Tsotya̱ya na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee. 11Ee ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee jndyo̱o̱ na nncwjiꞌnꞌmaaⁿndyo̱ nnꞌaⁿ na cwitsuundye.

12’¿Chiuu mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ? Xeⁿ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na mꞌaⁿ cwii siaⁿnto canmaⁿ ntsmeiiⁿꞌeⁿ ndoꞌ cwiindye jooyoꞌ nntsuuñe, aa nchii nꞌñeeⁿ ñequieenꞌaaⁿ nchooꞌ qui nchooꞌ ñjeeⁿ jooyoꞌ cjooꞌ tyueꞌ ndoꞌ wjaacalꞌueeⁿ juu quiooꞌ na tsuuñe. 13Ndoꞌ xeⁿ na nljeiiⁿ juuyoꞌ, nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, mayuuꞌcheⁿ tꞌmaⁿti nñequiaanaꞌ na neiiⁿꞌeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ catsmaⁿꞌñeeⁿ nchiiti cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌtsondye ntꞌom canmaⁿ na tyootsuundye. 14Calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na nquii Tsotyeꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee malaaꞌtiꞌ jeeⁿ xueeⁿ ꞌo. Tilꞌue tsꞌoom na nntsuundye meiⁿcwiindye joo nnꞌaⁿ na titꞌmaⁿti cwiluiindye.

Matyꞌiomnaꞌ na calatꞌmaⁿ nꞌo̱o̱ⁿya ncꞌiaaya

(Lc. 17:3)

15’Xeⁿ mꞌaaⁿ cwii xꞌiaꞌ na matseiyuꞌ na matseiꞌtjo̱o̱ñê njomꞌ, cwa cjaꞌcwaⁿꞌyaꞌ jom. Catseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ yuu matseitjo̱o̱ñê njomꞌ ndoꞌ calantycwiiꞌyoꞌ ñꞌoom na ñeꞌwendyoꞌ. Ndoꞌ xeⁿ na nñeeⁿ ñꞌoom na matsuꞌ quia joꞌ jnda̱ teijndeiꞌ xꞌiaꞌ na tcoꞌxcwenaꞌ jom. 16Sa̱a̱ xeⁿ tiñeꞌcañeeⁿ ñꞌoom na matsuꞌ quia joꞌ cjaañꞌeⁿ cwii oo we tsꞌaⁿ ñꞌeⁿndyuꞌ cha joo naⁿꞌñeeⁿ nndyena ñꞌoom na cwiꞌmaⁿꞌyoꞌ ñꞌeⁿ xꞌiaꞌ ndoꞌ na ljoꞌ nquiujndaaꞌndyena chiuu tꞌmaⁿꞌyoꞌ. 17Sa̱a̱ xeⁿ tiñeꞌcañeeⁿ ñꞌoom na nlue naⁿꞌñeeⁿ quia joꞌ caꞌmo̱ⁿꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ nda̱a̱ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiiꞌndyo̱ cwentaya. Ndoꞌ xeⁿ meiⁿ ticañeeⁿ ñꞌoom na nlue chaꞌtso naⁿꞌñeeⁿ quia joꞌ tjaa chiuu ya. Caliuꞌyoꞌ na jom cwiluiiñê chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na tyootseitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom oo chaꞌcwijom tsaⁿcoꞌñom tsꞌiaaⁿnda̱a̱ nnꞌaⁿ cwentaaꞌ gobiernom na tia tsꞌaⁿñe.

18’Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿljoꞌcheⁿ na cwinduꞌyoꞌ na ticatyꞌiomnaꞌ na calꞌa nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancuewaa, ñꞌoomꞌñeeⁿ nntseixꞌiaaꞌñenaꞌ ñequio ñꞌoom na ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ meiⁿljoꞌcheⁿ na cwinduꞌyoꞌ na wanaaⁿ na calꞌa nnꞌaⁿ, mati nntseixꞌiaaꞌñenaꞌ ñequio ñꞌoom na ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

19’Mati candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, xeⁿ wendyoꞌ ꞌo ñeꞌcwii mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na cwitaⁿꞌyoꞌ nnom Tsotya̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee, quia joꞌ nñeeⁿ ndoꞌ nñequiaaⁿ ñꞌoom na cwitaⁿꞌyoꞌ. 20Ee meiⁿnquiayuucheⁿ na mꞌaⁿ we ndyee nnꞌaⁿ na cwitjomndye ñequio xueya, majoꞌ joꞌ mꞌaaⁿya quiiꞌntaaⁿna.

21Quia joꞌ tjatseindyooꞌñe Pedro na mꞌaaⁿ Jesús. Tsoom nnom:

—Ta, cwii xꞌiaya na matseitjo̱o̱ñe no̱o̱ⁿ, ¿cwanti ndiiꞌ na macaⁿnaꞌ na catseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jom? ¿Aa nncueꞌntyjo̱ hasta ntquieeꞌ ndiiꞌ?

22Tꞌo̱ Jesús nnoom:

—Ticatsjo̱o̱ na ñeꞌntquieeꞌ ndiiꞌ. Matsjo̱o̱ na catseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ jom ndyeenꞌaaⁿ nchooꞌ qui ndiiꞌ na ntquieeꞌ ntquieeꞌ. Maxjeⁿ ñequiiꞌcheⁿ catseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ jom.

Moso na tiñeꞌcatseitꞌmaⁿ tsꞌom xꞌiaaꞌ

23’Cweꞌ joꞌ calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ na matsa̱ꞌntjoom cañoomꞌluee. Matseijomnaꞌ jom chaꞌna cwii patrom na seitioom na nntyjo̱o̱ⁿ mosoomꞌm na choꞌjnaⁿ nnoom. 24To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na macwjeeⁿꞌeⁿ cwenta ndoꞌ tquioñꞌomna cwii tsꞌaⁿ na chujnaⁿ jndye meiⁿyom sꞌom. 25Quia na ntyꞌiaaꞌ patromꞌñeeⁿ na meiⁿcwii tsjo̱ꞌñjeeⁿ tîcanda̱a̱ nntiom mosoomꞌm, quia joꞌ sa̱ꞌntjoom na nleilꞌuañe tsaⁿꞌñeeⁿ na nncjaaquieeꞌñe na nndiꞌntjomtyeⁿ, ndoꞌ mati scuuꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ñequio ndana ñequio chaꞌtso ꞌnaaⁿna, cha nncꞌiooꞌñe na chujnaⁿ. 26Quia joꞌ mosoꞌñeeⁿ tcoomꞌm xtyeeⁿ nnom patrom ꞌnaaⁿꞌaⁿ, tꞌmaⁿ tyꞌoo sꞌaa nnom tsaⁿꞌñeeⁿ. Tsoom: “Ta, macaⁿꞌa ñꞌomtꞌmaⁿ tsꞌom njomꞌ na nncwindoꞌyaꞌ ndoꞌ nntio̱o̱ⁿñꞌa̱ⁿ na cho̱jnaⁿ njomꞌ.” 27Quia joꞌ patromꞌñeeⁿ tyꞌoom na wiꞌ tsꞌoom mosoomꞌm. Seitꞌmaⁿ tsꞌoom juu chaꞌwaa na chujnaⁿ ndoꞌ seicandyaañê juu. 28Tyoowiquiuuꞌ na jluiꞌ mosoꞌñeeⁿ naquiiꞌ wꞌaa ndoꞌ tjomñê cwii xꞌiaaⁿꞌaⁿ na matyjemosoñê. Chujnaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom cwii siaⁿnto sꞌom. Ndoꞌ seicjaa lꞌo̱o̱ⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ, tyonchjeeⁿ xtyoꞌ. Tsoom nnom: “Catiomꞌ na chujnaⁿꞌ no̱o̱ⁿ.” 29Ndoꞌ tcoꞌ xꞌiaaⁿꞌaⁿ xtye jo nnoom. Sꞌaa tyꞌoo nnoom, tso: “Macaⁿꞌa ñꞌomtꞌmaⁿ tsꞌom njomꞌ na nncwindoꞌyaꞌ ndoꞌ nntio̱o̱ⁿ na cho̱jnaⁿ njomꞌ.” 30Sa̱a̱ jom tîcwinomꞌm, matjaqueeⁿ ñꞌoom. Tjoomꞌm tsaⁿꞌñeeⁿ wꞌaancjo hasta na nntiom na chujnaⁿ nnoom. 31Ndoꞌ ntyjemosondyena, quia na ntyꞌiaana na luaaꞌ sꞌaaⁿ, jeeⁿ tꞌmaⁿ seiꞌndaaꞌnaꞌ nquiuna. Tyꞌentyjaaꞌna patrom ꞌnaaⁿna ndoꞌ jluena chaꞌtso na jnda̱ tuii. 32Quia joꞌ patromꞌñeeⁿ tqueeⁿꞌñê mosoomꞌm, tsoom nnom: “Cwa jeeⁿ ndyaꞌ wiꞌndyuꞌ, ꞌu mosoya. Ja jnda̱ seitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya chaꞌtso na chujnaⁿꞌ ee na jeeⁿ seintyꞌiaaꞌndyuꞌ no̱o̱ⁿ. 33Ndoꞌ mati ꞌu matsonaꞌ na cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ xꞌiaꞌ chaꞌxjeⁿ tꞌo̱o̱ⁿ na wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ ñꞌeⁿndyuꞌ ꞌu.” 34Quia joꞌ jeeⁿ tꞌmaⁿ seiwꞌii patromꞌñeeⁿ. Tqueeⁿ ñꞌoom na catueeꞌna mosoomꞌm wꞌaancjo na cataꞌwiꞌna juu hasta na nntiomñꞌeⁿ chaꞌwaati na chujnaⁿ nnoom.

35Seicanda̱ Jesús ñꞌoom tjañoomꞌmeiⁿꞌ. Tsoom:

—Maluaaꞌ nntsꞌaa Tsotya̱ya na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee ñꞌeⁿndyoꞌ ꞌo, xeⁿ nchii na xcweeꞌ nꞌomꞌyoꞌ nlaꞌtꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nda̱a̱ꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index