Search form

Mateo 18:25

25Quia na ntyꞌiaaꞌ patromꞌñeeⁿ na meiⁿcwii tsjo̱ꞌñjeeⁿ tîcanda̱a̱ nntiom mosoomꞌm, quia joꞌ sa̱ꞌntjoom na nleilꞌuañe tsaⁿꞌñeeⁿ na nncjaaquieeꞌñe na nndiꞌntjomtyeⁿ, ndoꞌ mati scuuꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ñequio ndana ñequio chaꞌtso ꞌnaaⁿna, cha nncꞌiooꞌñe na chujnaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index