Search form

Mateo 18:7

7Jeeⁿ wiꞌ cwitjoom nnꞌaⁿ tsjoomnancue na jndye nnom neiⁿncooꞌ niom na macjaachuunaꞌ joona na cwilaꞌtjo̱o̱ndyena. Sa̱a̱ tjaa chiuu ya ee maxjeⁿ niomnaꞌ. Sa̱a̱ nntꞌuiiwiꞌnaꞌ tsꞌaⁿ na matseijndo̱ꞌ tsꞌom xꞌiaaꞌ na catsꞌaa yuu na tia.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index