Search form

Mateo 18:8

8’Xeⁿ na wjaañꞌoomnaꞌ ꞌu na matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿꞌ tsꞌo̱ꞌ oo xꞌeꞌ, catsaꞌ xjeⁿ joonaꞌ chaꞌcwijom catyjeeꞌ, catyenquieꞌ joonaꞌ cha tintseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌtiꞌ. Ee yati na nnda̱a̱ nntseixmaⁿꞌ na ticantycwii na wandoꞌ añmaaⁿꞌ meiiⁿ chaꞌcwijom na ticanda̱a̱ꞌndyuꞌ, nchiiti na canda̱a̱ꞌndyuꞌ ndoꞌ nncjuꞌnaꞌ ꞌu quiiꞌ chom na tijoom canduuꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index