Search form

Mateo 18:9

9Ndoꞌ xeⁿ cweꞌ cantyja na mantyꞌiaꞌ wjaañꞌoomnaꞌ ꞌu na matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, catsaꞌ xjeⁿ chaꞌcwijom na cwjiꞌ tsꞌomnjomꞌ ndoꞌ catquieꞌ juunaꞌ cha tintseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌtiꞌ. Ee yati na nnda̱a̱ nntseixmaⁿꞌ na ticantycwii na wandoꞌ añmaaⁿꞌ meiiⁿ chaꞌcwijom ñeꞌcwii tsꞌomnjomꞌ, nchiiti na we tsꞌomnjomꞌ ndoꞌ nncjuꞌnaꞌ ꞌu quiiꞌ chom bꞌio.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index