Search form

Mateo 19:12

12Ee mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na ticunco ncꞌe maxjeⁿ tuiindyena na titjo̱o̱ndyena yuscu, ndoꞌ ntꞌomcheⁿ ticunco ncꞌe na tuii nasei joona cha titjo̱o̱ndyena yuscu. Sa̱a̱ mꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjndaaꞌndye cheⁿnquiee na ticunco ee ñeꞌcandyeꞌntjomna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee. ꞌÑeeⁿ juu tsꞌaⁿ na matseiꞌno̱ⁿꞌ ndoꞌ nnda̱a̱ nntseicanda̱ ñꞌoomwaaꞌ, catseicana̱a̱ⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index