Search form

Mateo 19:16

Matseineiⁿ tsaⁿtya ñꞌeⁿ Jesús

(Mr. 10:17-31; Lc. 18:18-30)

16Cwiicheⁿ xuee jndyotseicandyooꞌñe cwii tsꞌaⁿ na titquieeñe na mꞌaaⁿ Jesús. Taxꞌee tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom:

—ꞌU Maestro na ya tsꞌaⁿndyuꞌ, ¿aa waa cwii nnom na yati na tseixmaⁿya na catsꞌaa cha nncoꞌño̱ⁿ na ticantycwii na wando̱ꞌa?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index