Search form

Mateo 19:17

17Tꞌo̱ Jesús nnom:

—¿Chiuu na matsuꞌ na ya tsꞌaⁿndyo̱ ja? Tjaa ꞌñeeⁿ cꞌoom na jeeⁿ ya tsꞌaⁿñe macanda̱ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ ꞌu jeꞌ, xeⁿ ñeꞌcjaꞌquieeꞌndyuꞌ cantyja na ticantycwii na wandoꞌ macaⁿnaꞌ na catseicanda̱ꞌ chiuu tꞌmaⁿ ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index