Search form

Mateo 19:28

28Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱yâ, tsoom:

—Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, mayuuꞌcheⁿ quia na nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nncuaaxco tsjoomnancue, mati ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nncjo̱cajmaⁿya ndio ꞌnaⁿya yuu na nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja. Ndoꞌ ꞌo na jnda̱ macwilaꞌjomndyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ mati maniom canchooꞌwe ndio ꞌnaⁿꞌyoꞌ na nntsaacwindyuaandyoꞌ na nntuꞌxeⁿꞌyoꞌ canchooꞌwe ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ ntseinda Israel.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index