Search form

Mateo 19:9

9Ja matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, juu tsaⁿsꞌa na nntseityuiiꞌ ljeii na toco ñꞌeⁿ scuuꞌ ndoꞌ nncoco ñꞌeⁿ cwiicheⁿ yuscu, matsonaꞌ na cweꞌ mꞌaaⁿya ñꞌeⁿ yuscuꞌñeeⁿ. Wanaaⁿ na nntseityueeⁿꞌeⁿ ljeii ꞌnaaⁿꞌaⁿ ñꞌeⁿ scoomꞌm xeⁿ na mꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿ cwiicheⁿ tsaⁿsꞌa. Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nncoco ñꞌeⁿ cwii yuscu na jnda̱ tyuiiꞌ ljeii ꞌnaaⁿꞌ ñꞌeⁿ saaꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ matseijndaaꞌñenaꞌ na cweꞌ mꞌaaⁿyaaⁿ ñꞌeⁿ yuscuꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index