Search form

Mateo 2

Nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom tyꞌena Belén

1Ncuee na tyomꞌaaⁿ Herodes rey, tuiiñe Jesús tsjoom Belén tsꞌo̱ndaa Judea. Luaa tuii, tquieꞌcañom nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom Jerusalén, na jnaⁿ jo ndoꞌ na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ.

2Tyotaꞌxꞌeendyena:

—¿Yuu mꞌaaⁿ nqueⁿ na tuiiñê rey cwentaa nnꞌaⁿ judíos? Ee jâ jnda̱ ntyꞌiaayâ na teitquiooꞌñe caxjuu cwentaaⁿꞌaⁿ na ndicwaⁿ mꞌaaⁿyâ ndyuaayâ jo ndoꞌ yuu na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ. Joꞌ na tquio̱o̱yâ na nlatꞌmaaⁿꞌndyô̱ jom.

3Quia na jndii Herodes ñꞌoomwaaꞌ, jeeⁿ seiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ jom ndoꞌ mati chaꞌtso nnꞌaⁿ Jerusalén. 4Joꞌ chii seitjoom chaꞌtso ntyee na cwiluiitquiendye, ñequio nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Ndoꞌ taxꞌeeñê nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ yuu tsonaꞌ na nluiiñe juu na cwiluiiñe Cristo. 5Naⁿꞌñeeⁿ jluena nnoom:

—Ndiꞌ, matso ljeii na tsjoom Belén tsꞌo̱ndaa Judea, joꞌ joꞌ nluiiñê. Ee luaa waa na seiljeii profeta:

6ꞌO nnꞌaⁿ tsjoom Belén, tsꞌo̱ndaa Judá,

meiⁿchjoo ticjuꞌcjenaꞌ tsjomꞌyoꞌ quiiꞌntaaⁿ njoom ntꞌmaⁿ chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Judá.

Ee quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ nluiꞌ cwii tsꞌaⁿ na nluiitquieñe

na nnteixꞌee nnꞌaaⁿya Israel.

7Quia joꞌ cweꞌ ntyꞌiu tqueeⁿꞌñe Herodes nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom na jnaⁿ jo ndoꞌ na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ. Tcuu tcuu taxꞌeeñê nda̱a̱na ꞌñeeⁿ xjeⁿꞌñeeⁿ na teiꞌtquiooꞌñe caxjuu. 8Jnda̱ joꞌ jñoom joona na cꞌoona tsjoom Belén. Tsoom nda̱a̱na:

—Catsaꞌyoꞌ, ndoꞌ cataꞌxꞌeeꞌjndaaꞌndyoꞌ yuu mꞌaaⁿ tyochjooꞌñeeⁿ. Ndoꞌ quia na jnda̱ jliuꞌyoꞌ jom, quiolaꞌcandiiꞌyoꞌ ja, cha mati ja nncjo̱, nntseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ jom.

9Naⁿꞌñeeⁿ, quia na jnda̱ jndyena ñꞌomꞌndyoo rey Herodesꞌñeeⁿ mana tyꞌena. Ndoꞌ juu caxjuu na teiꞌtquiooꞌñe nda̱a̱na na ndicwaⁿ mꞌaⁿna ndyuaana jo ndoꞌ na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ, tjajndyeenaꞌ jo nda̱a̱na hasta tueꞌcañoomnaꞌ ndyeyu yuu na mꞌaaⁿ tyochjooꞌñeeⁿ. 10Jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna quia ntyꞌiaanndaꞌna caxjuuꞌñeeⁿ. Tꞌmaⁿ tquiaanaꞌ na neiiⁿna. 11Quia tyꞌequieꞌna naquiiꞌ wꞌaa, ntyꞌiaana juu tyochjoo ñequio tsoñeeⁿ María. Tyꞌecataꞌna cantyena na tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom. Tjeiiꞌna ꞌnaⁿ na jnda na cwileiꞌchona. Lꞌana naya jom sꞌom cajaⁿ ñꞌeⁿ suu ndoꞌ ñꞌeⁿ nasei cachi na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ ntsueeꞌ tsꞌoom mirra. 12Jnda̱ chii cwiicheⁿ nato tyꞌelcweeꞌna ndyuaa tsjoomna ee sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tsoona ndaa, joꞌ na seijndo̱ꞌnaꞌ nꞌomna na ticꞌoolcweeꞌna na mꞌaaⁿ Herodesꞌñeeⁿ.

Cwileiꞌnomna, cwiꞌoona ndyuaa Egipto

13Jnda̱ na jluiꞌ naⁿꞌñeeⁿ, teitquiooꞌñe cwii ángel cwentaaꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom José xjeⁿ na tsoomꞌm ndaa. Tso ángelꞌñeeⁿ nnoom:

—Quicantyjaꞌ, cjaꞌñꞌoomꞌ tyochjoo ñequio tsoñeeⁿ. Caleiꞌnomꞌyoꞌ, catsaꞌyoꞌ ndyuaa Egipto, ndoꞌ joꞌ joꞌ cꞌomꞌyoꞌ hasta xjeⁿ na nntseicandiiya. Ee nlꞌue Herodes tyochjoo na nntseicueⁿꞌeⁿ juu.

14Quia joꞌ teicantyjaaⁿ, ndoꞌ cweꞌ natsjom tjañꞌoom tyochjoo ñequio tsondyee. Tyꞌena Egipto. 15Joꞌ joꞌ tꞌomna hasta na tueꞌ Herodes. Na tuii na luaaꞌ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyoñequiaa profeta. Matsonaꞌ: “Tjeiiꞌa Jndaaya na mꞌaaⁿ ndyuaa Egipto.”

Herodes sa̱ꞌntjoom na cwje tyocanchꞌu

16Juu Herodes, jnda̱ na ljeiiⁿ na joo nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom ticalaꞌñꞌoomꞌndyena jom, seiwꞌiiyayaaⁿ. Jñoom sondaro tsjoom Belén ndoꞌ chaꞌwaa ndiocheⁿ yuu na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ. Sa̱ꞌntjoom na calaꞌcwjee naⁿꞌñeeⁿ chaꞌtso tyonchꞌu na we ndyuu ndoꞌ na cjeti mꞌaⁿ. Ee laaꞌtiꞌ tjeiiⁿꞌeⁿ cwenta cwanti xuee na teitquiooꞌñe jndyee caxjuuꞌñeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom ndyuee nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom. 17Ndoꞌ na luaaꞌ sꞌaaⁿ, seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na seiljeii profeta Jeremías. Ee seineiiⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ chiuu seichjooꞌnaꞌ nꞌom yolcu judías tsjoom Belén na jlaꞌcwjee sondaro ndana. 18Tsoom:

Teicꞌuaa naquiiꞌ tsjoom Ramá na cwityuee londyee yocanchꞌu.

Jndeii cwilaꞌxuaana,

cwityueena cantyja ꞌnaaⁿ ndana

meiⁿ taleiquiaanaꞌ na nnjoomna, ee tja̱ ndana.

19Jnda̱ na tueꞌ Herodes, quia joꞌ teitquiooꞌñenndaꞌ ángel cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom José xjeⁿ na tsoomꞌm ndaa. Ndicwaⁿ mꞌaⁿna ndyuaa Egipto.

20Tso nnoom:

—Quicantyjaꞌ, cjaꞌñꞌoomꞌ tyochjoo ñequio tsoñeeⁿ. Tsalcweꞌyoꞌ ndyuaa nnꞌaⁿ Israel. Ee jnda̱ tja̱ nnꞌaⁿ na ñelꞌueeꞌndye na ñeꞌcalaꞌcueeꞌ jom.

21Quia joꞌ teicantyjaaⁿ, tjañꞌoom tyochjoo ñꞌeⁿ tsondyee. Tyꞌelcweeꞌna ndyuaana ndyuaa Israel. 22Joo ncueeꞌñeeⁿ mꞌaaⁿ Arquelao tsꞌiaaⁿ tsꞌo̱ndaa Judea yuu na tyotsa̱ꞌntjom tsotyeeⁿ Herodes. Sa̱a̱ quia na jndii José na ljoꞌ, tꞌoom na nquiaⁿꞌaⁿ na nncjaⁿ Judea. Mati sꞌaanndaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tsoomꞌm ndaa na tancjaⁿ joꞌ joꞌ. Joꞌ chii tjaaⁿ cwiicheⁿ ntyja, tsꞌo̱ndaa Galilea. 23Tjaaⁿ cwii tsjoom na jndyu Nazaret. Joꞌ joꞌ ljooꞌñê. Na tuii na luaaꞌ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyoñeꞌquia profetas na nntseicajndyunaꞌ Jesús tsꞌaⁿ Nazaret.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index