Search form

Mateo 2:13

Cwileiꞌnomna, cwiꞌoona ndyuaa Egipto

13Jnda̱ na jluiꞌ naⁿꞌñeeⁿ, teitquiooꞌñe cwii ángel cwentaaꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom José xjeⁿ na tsoomꞌm ndaa. Tso ángelꞌñeeⁿ nnoom:

—Quicantyjaꞌ, cjaꞌñꞌoomꞌ tyochjoo ñequio tsoñeeⁿ. Caleiꞌnomꞌyoꞌ, catsaꞌyoꞌ ndyuaa Egipto, ndoꞌ joꞌ joꞌ cꞌomꞌyoꞌ hasta xjeⁿ na nntseicandiiya. Ee nlꞌue Herodes tyochjoo na nntseicueⁿꞌeⁿ juu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index