Search form

Mateo 2:16

Herodes sa̱ꞌntjoom na cwje tyocanchꞌu

16Juu Herodes, jnda̱ na ljeiiⁿ na joo nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom ticalaꞌñꞌoomꞌndyena jom, seiwꞌiiyayaaⁿ. Jñoom sondaro tsjoom Belén ndoꞌ chaꞌwaa ndiocheⁿ yuu na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ. Sa̱ꞌntjoom na calaꞌcwjee naⁿꞌñeeⁿ chaꞌtso tyonchꞌu na we ndyuu ndoꞌ na cjeti mꞌaⁿ. Ee laaꞌtiꞌ tjeiiⁿꞌeⁿ cwenta cwanti xuee na teitquiooꞌñe jndyee caxjuuꞌñeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom ndyuee nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index