Search form

Mateo 2:2

2Tyotaꞌxꞌeendyena:

—¿Yuu mꞌaaⁿ nqueⁿ na tuiiñê rey cwentaa nnꞌaⁿ judíos? Ee jâ jnda̱ ntyꞌiaayâ na teitquiooꞌñe caxjuu cwentaaⁿꞌaⁿ na ndicwaⁿ mꞌaaⁿyâ ndyuaayâ jo ndoꞌ yuu na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ. Joꞌ na tquio̱o̱yâ na nlatꞌmaaⁿꞌndyô̱ jom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index