Search form

Mateo 20

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿ naⁿntjom

1Seineiⁿti Jesús ñꞌoom tjañoomꞌ, tsoom:

—Juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cañoomꞌluee, matseijomnaꞌ juunaꞌ chaꞌna cwii patrom na waa ntjoomꞌ. Cwitsjoom tjacalꞌue patromꞌñeeⁿ naⁿntjom na nncꞌooquieꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 2Tꞌmaⁿna ñꞌeⁿ naⁿntjom ꞌnaaⁿꞌaⁿ na nntoꞌñoomna cwii denario na cwii xuee chaꞌxjeⁿ cwitaꞌntjom nnꞌaⁿ. Jnda̱ chii jñoom joona na waa ntjoomꞌm. 3Chaꞌna ñjeeⁿ na cwitsjoom tjaaⁿ xcwe quiiꞌ tsjoom, joꞌ joꞌ ljeiiⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cweꞌ mandiꞌ. 4Tsoom nda̱a̱na: “Cwa catsaꞌyoꞌ na waa ntjom ꞌnaⁿya na nlꞌaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ. Ja nntiomlꞌuaya ꞌo chaꞌxjeⁿ na matsonaꞌ.” Mana tyꞌe naⁿꞌñeeⁿ. 5Chaꞌna quiajmeiⁿꞌ matjanndaꞌ patromꞌñeeⁿ quiiꞌ tsjoom. Ljeiiⁿ ntꞌomcheⁿ naⁿntjom. Ndoꞌ majoꞌti sꞌaaⁿ chaꞌna ndyee na matmaaⁿ. 6Manncueeꞌ na ꞌom na matmaaⁿ, tjannaaⁿꞌaⁿ quiiꞌ tsjoom. Mañoomcheⁿ na ljeiiⁿ na cweꞌ mꞌaⁿcheⁿ. Tsoom nda̱a̱na: “¿Chiuu na meiiⁿchaaꞌ xuee ñjaaⁿ mꞌaⁿꞌyoꞌ na tjaa tsꞌiaaⁿ cwilꞌaꞌyoꞌ?” 7Jluena nnoom: “Mayuuꞌ, ee tjaa ꞌñeeⁿ cotsa̱ꞌntjom jâ.” Tsoom nda̱a̱na: “Cwa catsaꞌyoꞌ, nlꞌaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿya na waa ntjoomya. Ja nntiomlꞌuaya ꞌo chaꞌxjeⁿ na matsonaꞌ.” Ndoꞌ mati tyꞌe naⁿꞌñeeⁿ. 8Quia na jnda̱ tmaaⁿncue tso patrom nnom moso tquiee ꞌnaaⁿꞌaⁿ: “Cwaⁿꞌ naⁿntjommꞌaⁿꞌ ndoꞌ catiomꞌlꞌuaꞌ joona. Cato̱ꞌjndyeeꞌ ñequio joo nnꞌaⁿ na tyꞌequieꞌ na macanda̱. Tcuu cjaanaꞌ hasta nncueeꞌcañoomnaꞌ nnꞌaⁿ na tyꞌequieꞌjndyee.” 9Quia joꞌ tquiontyjaaꞌ nnꞌaⁿ na tyꞌequieꞌ tsꞌiaaⁿ chaꞌna ꞌom na matmaaⁿ. Ticwii cwii joona toꞌñoomna cwii denario chaꞌxjeⁿ na nncwantjom tsꞌaⁿ na cwii xuee. 10Ndoꞌ quia tueeꞌcañoomnaꞌ nnꞌaⁿ na tyꞌequieꞌjndyee tsꞌiaaⁿ, jlaꞌtiuuna na joona jndyeti nntaꞌntjomna. Sa̱a̱ mati ticwiindye joona toꞌñoomna cwii denario. 11Jnda̱ na toꞌñoomna sꞌomꞌñeeⁿ to̱ꞌna na tyolaꞌncjooꞌndyena nacjooꞌ patrom ꞌnaaⁿna. 12Jluena: “Joo naⁿmꞌaⁿꞌ na tyꞌequieꞌna tsꞌiaaⁿ na macanda̱, ñecwii hora lꞌana tsꞌiaaⁿ, sa̱a̱ ꞌu ñeꞌcwii xjeⁿ macheꞌ ñꞌeⁿndye joona chaꞌxjeⁿ ñꞌeⁿndyô̱ jâ. Ndoꞌ jâ tyolajnda̱a̱yâ meiiⁿchaaꞌ xuee, tyolaquii nꞌo̱o̱ⁿyâ meiiⁿ jeeⁿ jmeiⁿꞌ nquiuuyâ.” 13Tꞌo̱ patrom nnom cwii joo naⁿꞌñeeⁿ, tsoom: “ꞌU re, tjaaꞌnaⁿ na seitjo̱o̱ndyo̱ njomꞌ. ¿Aa nchii tꞌmaaⁿya ñꞌeⁿndyuꞌ na cwii denario nncwantjomꞌ chaꞌxjeⁿ quitaꞌntjom nnꞌaⁿ? 14Coꞌñomꞌ sꞌom ꞌnaⁿꞌ, cjaꞌtoꞌ waꞌ. Nnco̱ ntyjii xeⁿ ljoꞌyu nntiomlꞌuaya ꞌu ñequio cwiicheⁿ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na teinioomꞌ tjaquieeꞌ tsꞌiaaⁿ. 15¿Aa ticatseitiuuꞌ na wanaaⁿ na nntsꞌaa chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ ñequio sꞌom ꞌnaⁿya? ¿Aa matseiꞌcandyaꞌ tsꞌomꞌ sꞌom na ja titseintycwiꞌa?” 16Joꞌ chii luaa ñeꞌcaꞌmo̱ⁿ ñꞌoom tjañoomꞌwaaꞌ. Nnꞌaⁿ na ticalaꞌtiuu na tꞌmaⁿ cwiluiindye ljoꞌyu nntseitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona chaꞌxjeⁿ matseitꞌmaaⁿꞌñê ntꞌomcheⁿ. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌtiuu nquiee na tꞌmaⁿ cwiluiindye, quia nleitquiooꞌ na ljoꞌyu laꞌxmaⁿna jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio meiⁿnquia nnꞌaⁿ.

Matseicandiinndaꞌ Jesús na nncueeⁿꞌeⁿ

(Mr. 10:32-34; Lc. 18:31-34)

17Yocheⁿ na njom Jesús nato na wjaⁿ Jerusalén, tjachom jâ na canchooꞌwendyô̱ cwii ntyja na ñencjo̱o̱yâ. Tsoom nda̱a̱yâ:

18—Queⁿꞌyoꞌ cwenta, jeꞌ tsawaaya Jerusalén. Ndoꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, joꞌ joꞌ nñequiaa tsꞌaⁿ cwenta ja luee ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Naⁿꞌñeeⁿ nlꞌana na nntꞌuiityeⁿnaꞌ ja na nncꞌio̱. 19Nñeꞌquiana cwenta ja luee nnꞌaⁿ na nchii judíos na nlaꞌjnaaⁿꞌ naⁿꞌñeeⁿ ja. Nntjaaꞌna ja ndoꞌ nntyꞌioomna ja tsꞌoomꞌnaaⁿ na nncꞌio̱, sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee nncwando̱ꞌxco̱.

Tsondyee Jacobo ñꞌeⁿ Juan tcaaⁿ cwii naya

(Mr. 10:35-45)

20Scuuꞌ Zebedeo ñequio ntseinaaⁿ Jacobo ñꞌeⁿ Juan tquiolaꞌcandyooꞌndyena na mꞌaaⁿ Jesús. Tcoomꞌm xtyeeⁿ jo nnom na tcaaⁿ cwii naya. 21Tso Jesús nnoom:

—¿Ljoꞌ lꞌue tsꞌomꞌ?

Tꞌo̱ yuscuꞌñeeⁿ nnom, tsoom:

—Quia na nncueꞌntyjo̱ na nntsa̱ꞌntjomꞌ, quiaaꞌ ñꞌomꞌ na we ntseindaaya nmeiiⁿ nluiitꞌmaⁿndyena ñꞌeⁿndyuꞌ. Cwii joona nncꞌoom tsꞌo̱ꞌ ntyjaya ndoꞌ cwiicheⁿ nncꞌoom tsꞌo̱ꞌ ntyjatymaaⁿꞌ.

22Sa̱a̱ tꞌo̱ Jesús nda̱a̱ we naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—ꞌO ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ cwitaⁿꞌyoꞌ. Juu nawiꞌ na nncwino̱o̱ⁿ, ¿aa nnda̱a̱ nnaⁿndyoꞌ? Ndoꞌ ¿aa nnda̱a̱ nljoya nꞌomꞌyoꞌ na nncwjeꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na jnda̱ ljoya tsꞌo̱o̱ⁿ na nncꞌio̱?

Tꞌo̱o̱na nnoom, jluena:

—Nnda̱a̱.

23Jom tsoom nda̱a̱na:

—Mayuuꞌ juu nawiꞌ na nncwino̱o̱ⁿya, nncwinomꞌyoꞌ. Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ na cwiljoya tsꞌo̱o̱ⁿ na nncꞌio̱ mati macaⁿnaꞌ na caljoya nꞌomꞌyoꞌ na nlaꞌcwjee nnꞌaⁿ ꞌo. Sa̱a̱ titseixmaⁿya na nntseijndaaꞌndyo̱ ꞌñeeⁿ juu nncwacatyeeⁿ ntyjaaꞌa ntyjaya oo ntyjatymaaⁿꞌ. Nquii Tsotya̱ya nñequiaaⁿ nayaꞌñeeⁿ nda̱a̱ joo nnꞌaⁿ na jnda̱ seijndaaꞌñê na nntoꞌñoom juunaꞌ.

24Ndoꞌ cwiicheⁿ quindyô̱ jâ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿ Jesús, quia na jndya̱a̱yâ ñꞌoom na tcaⁿ yuscuꞌñeeⁿ, jeeⁿ tyolaꞌwja̱a̱yâ nacjoo we nnꞌaaⁿyâ naⁿꞌñeeⁿ. 25Ndoꞌ naljoꞌ, tqueeⁿꞌ Jesús chaꞌtsondyô̱ na mꞌaaⁿ. Tsoom nda̱a̱yâ:

—ꞌO manquiuꞌyoꞌ na nquiee nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye cwii cwii ndyuaa cwilaꞌsꞌandyena nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjomna. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿndye cwiqueⁿna xjeⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nacje ꞌnaaⁿna. 26Sa̱a̱ quiiꞌntaaⁿ ꞌo ticatsonaꞌ na luaaꞌ nlꞌaꞌyoꞌ. Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ ꞌo na ntyjaaꞌ tsꞌom na nncꞌoom na tꞌmaⁿñe naquiiꞌ ntaaⁿꞌyoꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ matsonaꞌ na catseixmaaⁿ tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom nda̱a̱ ncꞌiaaꞌ. 27Ndoꞌ ꞌñeeⁿ cwiindyoꞌ ꞌo na maqueⁿ tsꞌom na nlcoꞌnnomnaꞌ juu jo nda̱a̱ꞌyoꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ matsonaꞌ na cꞌoom chaꞌcwijom moso ꞌnaⁿꞌyoꞌ. 28Maluaaꞌ na jndyo̱o̱ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. Jndyo̱o̱ na nndiꞌntjo̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ nchii na nndyeꞌntjom nnꞌaⁿ no̱o̱ⁿ. Ndoꞌ jndyo̱o̱ na nñequiaandyo̱ na cꞌio̱ na nntio̱o̱ⁿya jnaaⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye, cha nndyaandyena na nntꞌuii jnaaⁿna joona.

Seinꞌmaⁿ Jesús we tsaⁿnchjaaⁿꞌ

(Mr. 10:46-52; Lc. 18:35-43)

29Quia na saacaluiiꞌâ naquiiꞌ tsjoom Jericó, tquiontyjo̱ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ naxeⁿꞌ Jesús. 30Joꞌ joꞌ ꞌndyoo nato meindyuaandye we naⁿnchjaaⁿ. Quia na jndyena ñꞌoom na juu Jesús mawinoom joꞌ joꞌ, jlaꞌxuaana, jluena:

—ꞌU Ta, na cwiluiindyuꞌ jndacantyjo David, cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ ñꞌeⁿndyô̱ jâ.

31Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ jlaꞌtiaꞌna naⁿnchjaaⁿꞌñeeⁿ. Ñeꞌcalaꞌcheⁿna naⁿꞌñeeⁿ, sa̱a̱ yacheⁿ jndeii tyolaꞌxuaa, jlue:

—ꞌU Ta, na cwiluiindyuꞌ jndacantyjo David, cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ ñꞌeⁿndyô̱ jâ.

32Tjameintyjeeꞌ Jesús, tꞌmaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ. Tsoom nda̱a̱na:

—¿Ljoꞌ lꞌue nꞌomꞌyoꞌ na nntsꞌaaya ꞌo?

33Tꞌo̱o̱ naⁿnchjaaⁿꞌñeeⁿ nnoom, jluena:

—Jeeⁿ ꞌu ta, toom cweꞌ nnda̱a̱ nntyꞌiaayâ.

34Quia joꞌ Jesús tyꞌoom na wiꞌ tsꞌoom joona. Tyeⁿnquioomꞌm luaꞌnda̱a̱na. Mañoomꞌ teitquioona. Tyꞌentyjo̱na naxeeⁿꞌeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index