Search form

Mateo 20:23

23Jom tsoom nda̱a̱na:

—Mayuuꞌ juu nawiꞌ na nncwino̱o̱ⁿya, nncwinomꞌyoꞌ. Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ na cwiljoya tsꞌo̱o̱ⁿ na nncꞌio̱ mati macaⁿnaꞌ na caljoya nꞌomꞌyoꞌ na nlaꞌcwjee nnꞌaⁿ ꞌo. Sa̱a̱ titseixmaⁿya na nntseijndaaꞌndyo̱ ꞌñeeⁿ juu nncwacatyeeⁿ ntyjaaꞌa ntyjaya oo ntyjatymaaⁿꞌ. Nquii Tsotya̱ya nñequiaaⁿ nayaꞌñeeⁿ nda̱a̱ joo nnꞌaⁿ na jnda̱ seijndaaꞌñê na nntoꞌñoom juunaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index