Search form

Mateo 20:25

25Ndoꞌ naljoꞌ, tqueeⁿꞌ Jesús chaꞌtsondyô̱ na mꞌaaⁿ. Tsoom nda̱a̱yâ:

—ꞌO manquiuꞌyoꞌ na nquiee nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye cwii cwii ndyuaa cwilaꞌsꞌandyena nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjomna. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿndye cwiqueⁿna xjeⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nacje ꞌnaaⁿna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index