Search form

Mateo 21

Tjaquieeꞌ Jesús Jerusalén

(Mr. 11:1-11; Lc. 19:28-40; Jn. 12:12-19)

1Quia na jnda̱ teindyo̱o̱ꞌâ Jerusalén, na nndyooꞌ ta na jndyu Olivos, squia̱a̱yâ tsjoom Betfagé. Jñom Jesús we nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. 2Tsoom nda̱a̱na:

—Catsaquieꞌyoꞌ tsjoom chjoo ndyeyu jo nda̱a̱ꞌyoꞌ. Joꞌ joꞌ mantyja nliuꞌyoꞌ cwii snomxquie na ñjomyoꞌ, mati ñꞌeⁿ jndayoꞌ. Calacanaⁿꞌyoꞌ, quiochoꞌyoꞌ jooyoꞌ na mꞌaaⁿya ñjaaⁿ. 3Ndoꞌ xeⁿ nncwaxꞌee tsꞌaⁿ ndyueꞌyoꞌ chiuu na cwitsachoꞌyoꞌ quiooꞌ ntsmeiiⁿꞌeⁿ, luaa canduꞌyoꞌ nnoom: “Nquii Ta tjo̱o̱ñê jooyoꞌ.” Quia joꞌ mañoomꞌ nñequiaa tsꞌaⁿ na nquiochoꞌyoꞌ jooyoꞌ.

4Luaaꞌ tuii cha catseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na seineiⁿ profeta, luaa seiljeiⁿ:

5Canduꞌyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoom Sión:

“Queⁿꞌyoꞌ cwenta macwjeeꞌcañoom nquii rey na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom ꞌo,

ticatseitꞌmaaⁿꞌñe cheⁿnqueⁿ, ee cweꞌ snom waꞌljoom.

Snom chjoo, quiooꞌ na maxjeⁿ tsꞌiaaⁿꞌ na nnchuu xuu.”

6Quia joꞌ we naⁿꞌñeeⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús, tyꞌena, lꞌana chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na tsoom nda̱a̱na. 7Tquieꞌñꞌomna snomxquieꞌñeeⁿ ñequio jndayoꞌ. Ndoꞌ tioona liaana nanqueⁿꞌ quiooꞌñeeⁿ, chii tjawaꞌljoom. 8Jndyendye nnꞌaⁿ tyꞌeñꞌeeⁿna ñꞌeⁿ Jesús. Ntꞌom naⁿꞌñeeⁿ tyolaꞌnꞌmeiiⁿꞌna liaana tsꞌom nato yuu na wjaⁿ. Ndoꞌ ntꞌom nnꞌaⁿ tyotyje luee nꞌoom, tsa̱ꞌna joonaꞌ tsꞌom nato. 9Nnꞌaⁿ na ꞌoojndyee ñequio nnꞌaⁿ na ꞌoontyjo̱ to̱ꞌna tyolaꞌxuaana, tyoluena:

—Matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ nquii rey na cwiluiiñe jndacantyjo David. Matioꞌnaaⁿñenaꞌ nqueⁿ na macwjeeꞌcañoom tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom nandye cañoomꞌluee.

10Quia na tjaquieeꞌ Jesús Jerusalén jeeⁿ tꞌmaⁿ seitsꞌeiinaꞌ naquiiꞌ nꞌom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ. Tyoluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—¿ꞌÑeeⁿ tsꞌaⁿ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ?

11Tꞌo̱o̱ nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê, jluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿ jñoom Jesús. Cwiluiiñê profeta na jnaaⁿ tsjoom Nazaret tsꞌo̱ndaa Galilea.

Macwjiꞌ Jesús nnꞌaⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ

(Mr. 11:15-19; Lc. 19:45-48; Jn. 2:13-22)

12Tjaquieeꞌ Jesús watsꞌom tꞌmaⁿ, jleintyjo̱o̱ⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwinda̱a̱ ndoꞌ na cwilaꞌjnda ꞌnaⁿ joꞌ joꞌ. Seicantqueeⁿ meiⁿsa ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjndyoondye sꞌom ndoꞌ majoꞌti sꞌaaⁿ ñequio ntsula̱ ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwinda̱a̱ cantuꞌ. 13Tsoom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—Waa ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsonaꞌ: “Wꞌaya jndyunaꞌ wꞌaa yuu na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom”, sa̱a̱ ꞌo cwilꞌaꞌyoꞌ juunaꞌ chaꞌcwijom tsueꞌtsjo̱ꞌ yuu na cwicatooꞌndye naⁿcantyꞌue.

14Ndoꞌ naⁿnchjaaⁿ ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na tileicꞌoocaꞌ, tquieꞌcañomna watsꞌom tꞌmaⁿ na mꞌaaⁿ Jesús. Seinꞌmaaⁿ joona. 15Sa̱a̱ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ntyꞌiaana tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na matseinꞌmaaⁿ nnꞌaⁿ. Ndoꞌ mati tyondyena na tyolaxuaa yocanchꞌu na tyolue: “Matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ nquii rey na cwiluiiñe jndacantyjo David.” Quia joꞌ tꞌmaⁿ jlaꞌwjee naⁿꞌñeeⁿ jom. 16Jluena nnoom:

—¿Aa ticandiꞌ ljoꞌ cwilue yocanchꞌumꞌaⁿꞌ?

Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, tsoom:

—Mandiiya. Ndoꞌ ꞌo, aa tijoom ñejlaꞌnaⁿꞌyoꞌ ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsonaꞌ:

ꞌU jnda̱ seijndaaꞌndyuꞌ na yonchꞌu ñequio yoꞌndaa na ndicwaⁿ cwinteiꞌ

joona nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ja ñequio na xcweeꞌ nꞌomna.

17Mana ꞌndii Jesús joona, jlueeⁿꞌeⁿ tsjoom Jerusalén, tjaaⁿ tsjoom chjoo Betania. Joꞌ joꞌ ljooꞌñê natsjom.

Tjuꞌ Jesús ñꞌoomwiꞌ nacjooꞌ tsꞌoom higuera

(Mr. 11:12-14, 20-26)

18Teincoo cwiicheⁿ xuee wjaalcweeⁿꞌeⁿ tsjoom Jerusalén. Jndyo na ñejnoomꞌm. 19Ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ cwii tsꞌoom higuera na meintyjeeꞌ ꞌndyoo nato. Tjatseicandyooꞌñê sa̱a̱ ljeiiⁿ na meiⁿcwii ta̱ higo tjaa na cantyja, macanda̱ tsco na ntyjoo. Tso Jesús nacjooꞌ tsꞌoomꞌñeeⁿ:

—Tajom xuee cwii nntsaꞌnndaꞌ ta̱.

Mañoomꞌ tjacaaⁿ tsꞌoom higueraꞌñeeⁿ. 20Ndoꞌ jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿ Jesús, quia na ntyꞌiaayâ na tuii na luaaꞌ, jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ. Taxꞌa̱a̱yâ nnoom:

—¿Chiuu waayuu na mañoomꞌ tjacaaⁿ tsꞌoom higuerawaaꞌ?

21Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱yâ, tsoom:

—Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, xeⁿ na cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ ticꞌomꞌyoꞌ na we waa na cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ, nnda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ chaꞌna sꞌaaya ñꞌeⁿ tsꞌoom higuerawaaꞌ. Ndoꞌ nchii macanda̱ joꞌ sa̱a̱ meiⁿnquia na nquiuꞌyoꞌ na jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ nnda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ. Nntsꞌaanaꞌ chaꞌcwijom na nnduꞌyoꞌ nnom sjo̱waaꞌ: “Quindyo̱ꞌ ñjaaⁿ. Cjuꞌnaꞌ ꞌu tsꞌom ndaaluee,” maxjeⁿ nnda̱a̱ nnaⁿndyoꞌ. Meiiⁿ waa cwii na jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ na cwiwinomꞌyoꞌ, hasta matseijomnaꞌ chaꞌna cwii sjo̱ tꞌmaⁿ nquiuꞌyoꞌ sa̱a̱ nnda̱a̱ nnaⁿndyoꞌ ñꞌeⁿ juunaꞌ. 22Ee chaꞌtso na cwitaⁿꞌyoꞌ na cwilaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, xeⁿ tyeⁿ cwilayuꞌyoꞌ, maxjeⁿ nntoꞌñoomꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na cwitaⁿꞌyoꞌ.

Waa najndeii na matseixmaⁿ Jesús

(Mr. 11:27-33; Lc. 20:1-8)

23Tjaquieeꞌnndaꞌ Jesús watsꞌom tꞌmaⁿ. Yocheⁿ na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ joꞌ joꞌ, ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos tquiontyjaaꞌna jom. Taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—¿ꞌÑeeⁿ najndeii ñꞌeⁿ na macheꞌ na nmeiiⁿꞌ? Ndoꞌ ¿ꞌñeeⁿ juu tquiaa na matseiꞌxmaⁿꞌ najnduꞌ?

24Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—Mati ja nncwaxꞌa̱ya cwii ñꞌoom nda̱a̱ꞌyoꞌ. Xeⁿ nntꞌo̱ꞌyoꞌ juunaꞌ quia joꞌ mati ja nntsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ ꞌñeeⁿ juu tquiaa najndo̱ na nmeiiⁿꞌ matsꞌaa.

25Quia joꞌ taxꞌeeⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—Na tyotseitsꞌoomñe Juan nnꞌaⁿ, ¿yuu jnaⁿ najndeii na tyotseixmaaⁿ? ¿Aa na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaⁿnaꞌ oo aa nnꞌaⁿ jlue na ljoꞌ catsꞌaaⁿ?

Quia joꞌ to̱ꞌna, tyoꞌmaⁿ cheⁿnquieena ñꞌeⁿ ncꞌiaana, tyoluena:

—Jeeⁿ sa ¿chiuu nntꞌo̱o̱yo̱o̱ na luaaꞌ mawaxꞌeeⁿ? Ee xeⁿ nlꞌuuya na jnaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, quia joꞌ majoꞌto nntsoom nda̱a̱ya: “¿Chiuu na tîcalayuꞌyoꞌ ñꞌoom na tso Juan?” 26Sa̱a̱ xeⁿ nlꞌuuya na jnaⁿnaꞌ cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ, nnda̱a̱ nlcoꞌwiꞌnaꞌ jaa nlꞌa nnꞌaⁿ na jndyendye, ee chaꞌtsondye joona cwilaꞌyuꞌna na Juan cwiluiiñê tsꞌaⁿ na tyoñequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

27Joꞌ chii tꞌo̱o̱na nnom Jesús, jluena:

—Jeeⁿ ticaliuuyâ.

Tso Jesús nda̱a̱na:

—Aa ya, mati ja xocatsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ yuu jnaⁿ najndeii na matseixmaⁿya na sꞌaaya nmeiiⁿꞌ.

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿ we ntseinda tsꞌaⁿ

28Quia joꞌ tsoti Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—Cꞌoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaa na tjañoomꞌ na manntsjo̱o̱. Tꞌoom cwii tsꞌaⁿ. Tyomꞌaⁿ we ntseinaaⁿ yonom. Tjantyjaaⁿꞌaⁿ tsꞌaⁿ na tuiiñejndyee, tsoom nnom: “ꞌU re jndaaya, cjaꞌ jeꞌ catsaꞌ tsꞌiaaⁿ na waa ntjoomya.” 29Tꞌo̱ tsaⁿꞌñeeⁿ, “Ja, ta, maxjeⁿ ticjo̱.” Sa̱a̱ jnda̱ jeꞌ seichuiiꞌnaꞌ na seitiuu, tja tjacatsꞌaa tsꞌiaaⁿ. 30Jnda̱ chii tjantyjaaⁿꞌaⁿ cwiicheⁿ jnaaⁿ. Majoꞌti tsoom nnom tsaⁿ na jnda̱ we. Tꞌo̱ tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom: “Aa ya, ta, jo̱ya.” Sa̱a̱ tîcjaa. 31Ndoꞌ taxꞌee Jesús, tsoom:

—Canduꞌyoꞌ jeꞌ, ¿Cwaaⁿ cwii na wendye joona sꞌaa yuu na lꞌue tsꞌom tsotyena?

Jlue naⁿꞌñeeⁿ:

—Juu jnaaⁿ na tjantyjaaꞌjñeeⁿ.

Quia joꞌ tso Jesús nda̱a̱na:

—Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, na nquiee naⁿcwitoꞌñoom sꞌom ndoꞌ mati lculjaaꞌ tyuaaꞌti nñeꞌquiandyena na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌomna, nchiiti ꞌo. 32Ee tyjeeꞌcañoom Juan quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na tyoñequiaaⁿ ñꞌoom cantyja na matyꞌiomyanaꞌ sa̱a̱ ꞌo maxjeⁿ tîcalaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ. Nnꞌaⁿ na cwitoꞌñoom sꞌom ñequio lculjaaꞌ, joona jlaꞌyuꞌna ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ. ꞌO tqueⁿꞌyoꞌ cwenta na ljoꞌ sa̱a̱ chaaꞌ lꞌuu lcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nlayuꞌyoꞌ ñꞌoom na tjeiꞌyuuꞌñê.

Nnꞌaⁿ na tyolꞌa cwenta lꞌo̱o̱ntjom

(Mr. 12:1-12; Lc. 20:9-19)

33’Candyeꞌyoꞌ jeꞌ cwiicheⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ: Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿ ndyuaaꞌ niom. Tcoomꞌm lꞌo̱o̱ uva. Sꞌaaⁿ tiom ndiocheⁿ. Sꞌaaⁿ peila na nncꞌoocue ndaa na jnda̱ ꞌndiindyena ta̱uva. Mati sꞌaaⁿ cwii tatsiaⁿndye na nljo tsꞌaⁿ na nntsꞌaa cwenta ntjomꞌñeeⁿ. Jnda̱ chii tioom cwenta ntjomꞌñeeⁿ luee nnꞌaⁿ na nlꞌayana tsꞌiaaⁿ. Quia na ncueꞌ ta̱a̱ꞌ ntjom, nncoꞌñoom na tseixmaⁿnaꞌ cwentaaⁿꞌaⁿ. Jnda̱ na seijndaaꞌñê chaꞌtso nmeiⁿꞌ, tjaaⁿ cwiicheⁿ ndyuaa. 34Ndoꞌ quia tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na jnda̱ tquie ta̱, jñoom mosoomꞌm na mꞌaⁿ naⁿꞌñeeⁿ na cꞌoocachona ta̱ na tantjom tyuaaⁿꞌaⁿ. 35Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ joꞌ joꞌ jlaꞌcjaa lueena mosoꞌñeeⁿ. Cwii tsaⁿꞌñeeⁿ tjaaꞌna jom. Cwiicheⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ jlacueeꞌna jom. Ndoꞌ cwiicheⁿ tsaⁿ na jnda̱ ndyee tyojñomna ljo̱ꞌ. 36Quia na jndii patrom na luaaꞌ, majndyeti mosoomꞌm jñomnnaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿ naⁿꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ majoꞌti tjoomna lꞌa naⁿꞌñeeⁿ.

37’Na cwii macanda̱ jñoom jnda nqueⁿ ee seitioom naquiiꞌ tsꞌoom: “Tiꞌjndaaya luaa, nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena juu.” 38Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ quia ntyꞌiaana jnda nquii patromꞌñeeⁿ, jluena nda̱a̱ ncꞌiaana: “Luaaꞌ jnda nquii patrom. Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ nnaaⁿꞌaⁿ tyuaawaa. Cwa nlacua̱a̱ꞌa jom cha nljo ꞌnaaⁿꞌaⁿ lua̱a̱ jaa.” 39Ndoꞌ tꞌuena jom, tjeiiꞌna jom nnom ntjom. Joꞌ joꞌ jlaꞌcueeꞌna jom.

40Quia joꞌ taxꞌee Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—Quia na nncwjeeꞌnndaꞌ nquii tsꞌaⁿ na ꞌnaaⁿꞌ ntjomꞌñeeⁿ, ¿ljoꞌ cwilatiuuꞌyoꞌ na nntsꞌaaⁿ ñequio nnꞌaⁿ na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ nnom tyuaaⁿꞌaⁿ?

41Jluena nnoom:

—Xocꞌoom na wiꞌ tsꞌoom naⁿꞌñeeⁿ, maxjeⁿ nntseicwjeⁿ naⁿꞌñeeⁿ na jeeⁿ tia nnꞌaⁿndyena. Ndoꞌ nñequiaaⁿ ntjoomꞌm luee ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na joo nñeꞌquia na tantjom tyuaaⁿꞌaⁿ quia na nncueꞌ ntjom.

42Quia joꞌ seineiⁿti Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ cwii ñꞌoom na seijoomꞌñe cheⁿnqueⁿ na tsjo̱ꞌ na ya jom. Tsoom:

—¿Aa tijoom ñejlaꞌnaⁿꞌyoꞌ ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsonaꞌ?:

Majuuto tsjo̱ꞌ na tixocwilꞌue nquiu luañe na cwilꞌa tsiaⁿtsjo̱ꞌ,

jnda̱ mawacatyeeⁿnaꞌ nqui tsiaⁿtsjo̱ꞌ.

Nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom seijndaaꞌñê na ljoꞌ.

Ndoꞌ jeeⁿ cwijaaweeꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na cwintyꞌiaaya na luaaꞌ tuii.

43Joꞌ chii candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, juu na laxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nncwjeeⁿꞌeⁿ nayaꞌñeeⁿ lueeꞌyoꞌ, ndoꞌ nñequiaaⁿ na ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ nlaxmaⁿna juunaꞌ. 44Ndoꞌ mati cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjo̱ꞌwaaꞌ na seina̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ, meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na tileicatseiꞌno̱ⁿꞌ cantyja ꞌnaⁿya, nlcoꞌwiꞌnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na toomñe na tiooñe nacjooꞌ tsjo̱ꞌ. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na tiñeꞌcatseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱ maxjeⁿ nlcoꞌwiꞌnaꞌ jom quia na nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ. Quia joꞌ nntseijomnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na tioo cwii tsjo̱ꞌ tꞌmaⁿ nacjooꞌ na seitiuujnda̱a̱naꞌ juu.

45Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ fariseos, jnda̱ na jndyena ñꞌoom tjañoomꞌmeiⁿꞌ na seineiⁿ Jesús, jlaꞌno̱ⁿꞌna na cantyja ꞌnaaⁿna tjeiiⁿꞌeⁿ ñꞌoomwaaꞌ. 46Joꞌ chii seijmeiⁿꞌnaꞌ joona na ñeꞌcatꞌuena jom. Sa̱a̱ nquiaana nnꞌaⁿ na jndyendye. Ee naⁿꞌñeeⁿ cwitjeiiꞌna cwenta na jom cwiluiiñê profeta.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index