Search form

Mateo 21:21

21Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱yâ, tsoom:

—Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, xeⁿ na cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ ticꞌomꞌyoꞌ na we waa na cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ, nnda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ chaꞌna sꞌaaya ñꞌeⁿ tsꞌoom higuerawaaꞌ. Ndoꞌ nchii macanda̱ joꞌ sa̱a̱ meiⁿnquia na nquiuꞌyoꞌ na jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ nnda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ. Nntsꞌaanaꞌ chaꞌcwijom na nnduꞌyoꞌ nnom sjo̱waaꞌ: “Quindyo̱ꞌ ñjaaⁿ. Cjuꞌnaꞌ ꞌu tsꞌom ndaaluee,” maxjeⁿ nnda̱a̱ nnaⁿndyoꞌ. Meiiⁿ waa cwii na jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ na cwiwinomꞌyoꞌ, hasta matseijomnaꞌ chaꞌna cwii sjo̱ tꞌmaⁿ nquiuꞌyoꞌ sa̱a̱ nnda̱a̱ nnaⁿndyoꞌ ñꞌeⁿ juunaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index