Search form

Mateo 21:23

Waa najndeii na matseixmaⁿ Jesús

(Mr. 11:27-33; Lc. 20:1-8)

23Tjaquieeꞌnndaꞌ Jesús watsꞌom tꞌmaⁿ. Yocheⁿ na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ joꞌ joꞌ, ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos tquiontyjaaꞌna jom. Taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—¿ꞌÑeeⁿ najndeii ñꞌeⁿ na macheꞌ na nmeiiⁿꞌ? Ndoꞌ ¿ꞌñeeⁿ juu tquiaa na matseiꞌxmaⁿꞌ najnduꞌ?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index