Search form

Mateo 21:25

25Quia joꞌ taxꞌeeⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—Na tyotseitsꞌoomñe Juan nnꞌaⁿ, ¿yuu jnaⁿ najndeii na tyotseixmaaⁿ? ¿Aa na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaⁿnaꞌ oo aa nnꞌaⁿ jlue na ljoꞌ catsꞌaaⁿ?

Quia joꞌ to̱ꞌna, tyoꞌmaⁿ cheⁿnquieena ñꞌeⁿ ncꞌiaana, tyoluena:

—Jeeⁿ sa ¿chiuu nntꞌo̱o̱yo̱o̱ na luaaꞌ mawaxꞌeeⁿ? Ee xeⁿ nlꞌuuya na jnaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, quia joꞌ majoꞌto nntsoom nda̱a̱ya: “¿Chiuu na tîcalayuꞌyoꞌ ñꞌoom na tso Juan?”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index